Europeiska planeringsterminens vårpaket: Rekommendationer för en samordnad ekonomisk reaktion på covid-19-pandemin

Ytterligare verktyg

 
20/05/2020

Kommissionen har i dag lagt fram förslag till landsspecifika rekommendationer med ekonomiskpolitisk vägledning till alla medlemsländer mot bakgrund av covid-19-pandemin. I rekommendationerna fokuseras det på de mest akuta utmaningarna till följd av pandemin och en nystart för hållbar tillväxt.

Rekommendationerna är uppbyggda kring två mål: att på kort sikt minska de allvarliga samhällsekonomiska följderna av covid-19-pandemin, och att på kort till medellång sikt uppnå en hållbar tillväxt för alla, som underlättar den gröna och digitala omställningen.

Ett paket med nytt fokus

den årliga strategin för hållbar tillväxt beskrivs kommissionens tillväxtstrategi. Den grundar sig på att främja en konkurrenskraftig hållbarhet för att bygga upp en ekonomi som fungerar för både människor och miljö. Med tanke på covid-19-krisen är detta även fortsättningsvis av yttersta vikt. Rekommendationerna omfattar de fyra aspekterna av en konkurrenskraftig hållbarhet – stabilitet, rättvisa, miljömässig hållbarhet och konkurrenskraft – och lägger också särskild vikt vid hälsa. Rekommendationerna återspeglar även kommissionens åtagande att integrera FN:s mål för hållbar utveckling i den europeiska planeringsterminen, eftersom de utgör en integrerad ram som omfattar såväl folkhälsa som sociala, miljörelaterade och ekonomiska aspekter.

Rekommendationerna omfattar områden som t.ex. investeringar i folkhälsa och hälso- och sjukvårdssektorns resiliens, bevarande av sysselsättningen genom inkomststöd till drabbade arbetstagare, satsningar på människor och kompetens, stöd till företag (särskilt små och medelstora företag) och åtgärder mot aggressiv skatteplanering och penningtvätt. Återhämtningen och investeringarna måste gå hand i hand och bidra till att omforma EU:s genom den digitala och gröna omställningen.

I år är de finanspolitiska landsspecifika rekommendationerna kvalitativa och avviker från de budgetkrav som normalt gäller. Rekommendationerna återspeglar aktiveringen av den allmänna undantagsklausulen och medlemsländerna rekommenderas vidta alla nödvändiga åtgärder för att effektivt hantera pandemin, upprätthålla ekonomin och stödja den efterföljande återhämtningen. När de ekonomiska förhållandena tillåter det bör finanspolitiken syfta till att uppnå ansvarsfulla offentliga finanser på medellång sikt och säkerställa en hållbar skuldsättning, samtidigt som investeringarna stärks.

Övervakning av de offentliga finansernas utveckling

Kommissionen har också antagit rapporter enligt artikel 126.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt för alla medlemsländer utom Rumänien, som redan omfattades av paktens korrigerande del.

Kommissionen är skyldig att utarbeta dessa rapporter för medlemsländer som själva – till följd av covid-19-krisen – planerar att eller som enligt kommissionens prognoser väntas överträda underskottsgränsen på 3 % 2020. I rapporterna för Frankrike, Belgien, Cypern, Grekland, Italien och Spanien bedöms även dessa medlemsländers efterlevnad av skuldkriteriet 2019 på grundval av bekräftade uppgifter från Eurostat.

I dessa rapporter beaktas covid-19-pandemins negativa inverkan på de nationella offentliga finanserna. Med tanke på den exceptionella osäkerhet som råder i fråga om pandemins makroekonomiska och offentligfinansiella effekter, anser kommissionen att det i detta skede inte bör fattas några beslut om huruvida medlemsländerna ska omfattas av förfarandet vid alltför stora underskott.

Vad händer nu?

En samordnad ekonomisk EU-insats är avgörande för att få fart på den ekonomiska verksamheten igen, begränsa skadorna på den ekonomiska och sociala strukturen och minska skillnader och obalanser. Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken och sysselsättningspolitiken utgör därför en viktig del av återhämtningsstrategin.

Kommissionen uppmanar därför rådet att anta de landsspecifika rekommendationerna och uppmanar medlemsländerna att genomföra dem fullt ut och utan dröjsmål.

Övervakningsrapporter för Grekland, Spanien och Cypern

Kommissionen har antagit den sjätte rapporten om förstärkt övervakning av Grekland. I rapporten dras slutsatsen att, med tanke på de extraordinära omständigheterna till följd av covid-19-pandemin, har Grekland de åtgärder som krävs för att genomföra sina specifika reformåtaganden.

Kommissionen har också antagit rapporterna om övervakningen efter programperiodens slut för Spanien och Cypern.

Läs mer

Nyheter

Relaterade teman

European Semester