278 miljarder euro till EU från ESI-fonderna

Ytterligare verktyg

 
13/12/2017

Genomförandet av 2014–2020-programmen har nu kommit igång på allvar och idag offentliggörs en rapport som lyfter fram vad de fem EU-fonderna har uppnått sedan början av finansieringsperioden.

I oktober 2017 hade nästan hälften av de europeiska struktur- och investeringsfondernas (ESI-fonderna) budget för 2014–2020 lagts på konkreta projekt. I slutet av 2016 hade nästan 793 500 företag mottagit stöd från fonderna och skapat ungefär 154 000 nya jobb.

7,8 miljoner människor har redan fått hjälp att hitta arbete eller bredda sin kompetens medan den biologiska mångfalden på 23,5 miljoner hektar jordbruksmark har förbättrats. Allt som allt hade 2 miljoner EU-finansierade projekt valts ut i slutet av 2016, vilket är 1 miljoner fler än året innan.

– Antalet projekt som finansieras av EU fördubblades inom bara ett år, vilket visar att vi nu har nått marschfart i genomförandet, säger Corina Crețu, kommissionsledamot med ansvar för regionalpolitik. De europeiska struktur- och investeringsfonderna är i fullt bruk och kommer hjälpa EU in i nästa decennium.

Utöver EU-finansierade projekt som är digitala och som rör social delaktighet och miljön som nu dyker upp, visar rapporten att de nya inslagen under stödperioden 2014–2020 verkligen lönade sig.

Nya förutsättningar bidrar till en bättre investeringsmiljö

En första utvärdering visade i mars 2017 att de nya förutsättningarna för framgångsrika investeringar (förhandsvillkor) är starka incitament för reformer i flera sektorer – överensstämmelse med energieffektivitet eller lagstiftning om offentlig upphandling, investeringsplanering för innovation, transport eller digital teknik.

För finansieringsperioden efter 2020 är planen att ytterligare stärka kopplingen mellan EU:s fonder och stödet till strukturreformer i medlemsländerna. Detta är i linje med kommissionens diskussionsunderlag om EU:s framtida finanser och förslag till fördjupning av EU:s ekonomiska och monetära union som presenterades förra veckan.

Mindre byråkrati för mottagarna av fonderna

Rapporten nämner att medlemsländerna har ökat sin användning av förenklingsmöjligheterna inom ramen för sammanhållningspolitiken 2014–2020, nämligen onlineförfaranden i förvaltningen av medel (e-sammanhållning), enklare ansökningsprocesser för företag (standardiserade ”ingångar”) och enklare sätt för stödmottagarna att begära ersättning från EU.

Förenkling står också i centrum för diskussionerna om utformningen av den framtida sammanhållningspolitiken med ett värdefullt bidrag från högnivågruppen för förenkling som fastställts av kommissionen.

En smartare användning av tillgängliga resurser leder till en ökad mobilisering av privat finansiering

Ramverket för 2014–2020 inrättades för att stödja en mer omfattande användning av finansiella instrument, i enlighet med Investeringsplanens mål att mobilisera mer investeringar. I slutet av 2016 tillägnades 13,3 miljarder euro från program men inom ramen för ESI-fonderna till sådana instrument och mestadels som stöd för små och medelstora företag, forskning och innovation samt en koldioxidsnål ekonomi.

Över 76 000 företag stöds i dagsläget av ESI-fonderna genom finansieringsinstrument. Projekt som valts ut av Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) för att stödja små och medelstora företag representerar hittills 11,5 miljarder euro av förstärkt privat finansiering, utav ett mål på 42 miljarder euro. 

Mer information:

Nyheter