EU:s finanser i framtiden: den senaste sammanhållningsrapporten driver diskussionen om EU-stöd efter 2020

Ytterligare verktyg

 
09/10/2017

I dag offentliggör EU-kommissionen den sjunde sammanhållningsrapporten, där man tar pulsen på EU-regionerna, drar lärdom av de sammanhållningsutgifter som funnits under krisåren och sätter ramen för sammanhållningspolitiken efter 2020.

I sammanhållningsrapporten sätter man unionen under lupp och analyserar det nuvarande läget när det gäller EU:s ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållning. Europas ekonomi håller på att återhämta sig, men det finns skillnader mellan och inom medlemsländerna.

De offentliga investeringarna i EU ligger fortfarande under de nivåer som fanns före krisen, men regionerna och medlemsländerna behöver ännu mer stöd om de ska kunna bemöta de utmaningar som tas upp i diskussionsunderlaget om EU:s finanser i framtiden: den digitala revolutionen, globaliseringen, de demografiska förändringarna och den sociala sammanhållningen, den ekonomiska konvergensen samt klimatförändringarna.

– Rapporten visar tydligt att unionen behöver mer sammanhållning, säger Corina Creţu, kommissionär med ansvar för regionalpolitik. Även om krisen är över har den satt tydliga spår i många regioner. De kommer att behöva sammanhållningspolitiken om de ska kunna bemöta de nuvarande och kommande utmaningarna.

– Den nya sammanhållningsrapporten visar att det behövs betydliga investeringar för att den pågående ekonomiska återhämtningen ska bli hållbar, säger EU:s sysselsättningskommissionär Marianne Thyssen. Detta är nödvändigt för att det ska ske förbättringar för våra ekonomier, arbetstagare och invånare i Europa.

Rapporten föregriper inte det slutliga förslaget från kommissionen, men den ligger till grund för diskussionen om sammanhållningspolitiken efter 2020. I rapporten föreslås en EU-omfattande politik som syftar till att möta globaliseringen, inte lämna någon på efterkälken och stödja strukturreformer.

En politik för hela EU: Under de senaste två årtiondena har sammanhållningspolitiken gett resultat i alla EU-regioner och utgjort en stor källa till investeringar. Den skapade 1,2 miljoner direkta arbetstillfällen i EU under de senaste tio åren medan tillväxtstödjande offentliga investeringar sjönk kraftigt i många medlemsländer.

De regionala ekonomiska klyftorna börjar nu sakta minska igen. Diskussionsunderlaget om EU:s finanser i framtiden inledde diskussionen om huruvida sammanhållningspolitiken nu endast bör fokusera på mindre utvecklade regioner?

Enligt sammanhållningsrapporten växer regionerna, men de växer inte lika snabbt. Många regioner som har ett välstånd som ligger nära EU-gränssnittet verkar vara fast i en medelinkomstfälla.

Vissa har fått bära kostnaderna av globaliseringen utan att ännu få ta del av fördelarna; de har ofta förlorat en betydande mängd arbetstillfällen och har inte kunnat uppnå industriell omvandling. De kommer att behöva ytterligare ekonomiskt stöd till att skapa arbetstillfällen och strukturförändringar.

I rapporten framhålls också att den nuvarande investeringsnivån inte räcker till för att nå målen till 2030 när det gäller andelen förnybar energi och minskade utsläpp av växthusgaser. Alla EU-regioner kommer därför att behöva mer finansiering för utfasningen av fossila bränslen.

Möta globaliseringen: För att kunna hävda sig i den globaliserade ekonomin måste regionerna modernisera sina ekonomier och skapa värde. Eftersom bara ett fåtal EU-regioner i nuläget kan ligga i framkant behövs ytterligare investeringar i innovation, digitalisering och utfasning av fossila bränslen. Förutom finansiering bör man verka för effektivare förbindelser mellan forskningscentrum, verksamheter och tjänster.

Ingen ska lämnas på efterkälken: I vissa regioner sker en massflykt av människor samtidigt som många städer befinner sig under högt tryck på grund av många inflyttare som söker ett liv med bättre möjligheter, bland annat migranter. Även om sysselsättningsgraden i EU har slagit nytt rekord, ligger arbetslösheten fortfarande över den nivå som fanns före krisen, särskilt bland ungdomar.

För att bekämpa arbetslösheten kommer det att krävas ytterligare investeringar för att hjälpa människor att höja sin kompetens och starta företag samt för att motverka exkludering och diskriminering. Detta är avgörande för den framtida sociala sammanhållningen i unionen.

Stöd av strukturreformer: Bättre offentlig förvaltning ger ökad konkurrenskraft och tillväxt samt en större effekt av investeringarna. Precis som i diskussionsunderlaget bekräftas det i sammanhållningsrapporten att förbindelsen mellan sammanhållningspolitiken och EU:s ekonomiska styrning kan behöva stärkas i syfte att stödja reformer för främjad tillväxt.

Nästa steg:

Ett offentligt samråd om framtidens sammanhållningspolitik kommer att inledas i början av 2018. I maj 2018 kommer kommissionens förslag till den fleråriga budgetramen att läggas fram, följt av förslagen till sammanhållningspolitiken efter 2020.

Mer information:

Nyheter