Kommissionen publicerar den första gemensamma rapporten någonsin om genomförandet av EU:s makroregionala strategier

Ytterligare verktyg

 
16/12/2016

Idag antog kommissionen den första gemensamma rapporten någonsin om genomförandet av Europeiska unionens (EU:s) fyra befintliga makroregionala strategier: EU:s strategi för ÖstersjöområdetEU:s strategi för Donau-regionenEU:s strategi för den adriatisk-joniska regionen och EU:s strategi för Alpområdet.

I rapporten görs en bedömning av läget för genomförandet av de aktuella strategierna, och man gör en utvärdering av de viktigaste resultaten som uppnåtts hittills. Man drar lärdom av de erfarenheter som gjorts hittills och lägger fram ett antal rekommendationer om möjliga utvecklingsområden för strategierna och deras handlingsplaner, också med bakgrund av den framtida sammanhållningspolitiken.

Gemensamma övergripande frågor som är relevanta för alla fyra strategier behandlas i rapporten, oberoende av vilken mognadsgrad de uppnått (t.ex. beslutsfattande och planering, styrning, övervakning och utvärdering, finansiering och kommunikation). Viktiga resultat och utmaningar för varje strategi presenteras i separata avsnitt.

Överlag har genomförandet av EU:s fyra makroregionala strategier, som omfattar 19 EU-länder och 8 länder utanför EU, skapat ett större intresse och medvetenhet om EU:s territoriella samarbete och sammanhållning och dess mervärde. De har lett till en ökad samordning och ett stärkt samarbete inom vissa områden (t.ex. farbarhet, energi, klimatförändringar) och mellan de berörda länderna, samt till ett starkare samarbete med länder utanför EU, vilket har fört dem närmare EU. Strategierna har också bidragit till att forma politiken, till genomförandet av existerande lagstiftning och till en djupare dialog mellan olika aktörer.

Dock har strategierna ännu inte visat sin fulla potential och vissa utmaningar måste fortfarande övervinnas. Ett större ägarskap och ansvar måste behållas av de medlemsstater som tog initiativ till strategierna, styrningssystemens effektivitet måste förbättras, relevanta existerande finansieringskällor (på EU-nivå, regionalt, nationellt) måste samordnas bättre. I rapporten understryks också vikten av administrativa resurser och kapacitet för att leverera de uppsatta målen.

Vissa frågor väcks också med bakgrund av den framtida sammanhållningspolitiken. Det rör sig, framför allt, om frågor som rör synergieffekter och komplementaritet mellan EU:s makroregionala strategier och program som får stöd från EU:s struktur- och investeringsfonder, samt samordning av strategierna med de transnationella Interreg-programmen och ytterligare förbättringar av styrningssystem.

Rapporten åtföljs av ett arbetsdokument från kommissionen där man ger mer detaljerad information om läget för genomförandet av varje makroregional strategi samt specifika rekommendationer.

I rapporten ges en omfattande förståelse för hur EU:s fyra makroregionala strategier fungerar genom att den innehåller konkreta exempel som genomförts inom de respektive områdena. Var och en av dem har specifika mervärden, som att:

  • Vattenkvaliteten i Östersjön håller på att förbättras och inflödet av näringsämnen minskas med hjälp av projekt som PRESTO och Interactive water management (IWAMA)
  • Innovativ och hållbar användning av marina resurser och samarbete mellan relevanta aktörer, och olika initiativ inom det här området i Östersjöregionen främjas också aktivt av SUBMARINER Network.
  • I Donaus avrinningsområde innebär en samordnad förvaltning av vatten- och riskhantering genom projekt som SEERISK en betydande minskning av riskerna för skador som orsakas av översvämningar.
  • Flaskhalsar i farbarheten på Donau tas bort och säkerheten för sjöfarten har förbättrats genom projekt som FAIRWAY och DARIF.
  • Samarbete med EU-länder om konkreta frågor av gemensamt intresse inom EU:s strategi för den adriatisk-joniska regionen hjälper de deltagande länderna på västra Balkan att öppna upp vägen mot en anslutning till EU.
  • I arbetet mot en hållbar ekonomisk tillväxt där man respekterar miljön, har gröna/blå korridorer som kopplar samman land och hav i Adriatiska och Joniska havet identifierats som viktiga områden där strategiska projekt bör främjas.
  • Etablerandet av ett gränsöverskridande utbildningsutrymme för kombinerad yrkesutbildning i Alpregionen hanteras i projekt som ”mountErasmus”.
  • Gränsöverskridande konnektivitet i Alpregionen förbättras när det gäller passagerartransport genom att ”AlpInfoNet” utvecklas till ett gränsöverskridande system för reseinformation.

Mer information

Nyheter