Enkät om livskvaliteten i europeiska städer visar hur nöjda människor är med sina städer

Ytterligare verktyg

 
29/01/2016

EU-kommissionen offentliggjorde nyligen resultaten från den femte Flash Eurobarometer-enkäten om hur livskvaliteten upplevs i europeiska städer. Enkäten utfördes i totalt 79 europeiska städer i alla EU-länder samt Island, Norge, Schweiz och Turkiet. Över 40 000 personer intervjuades om en rad olika frågor rörande livet i städerna.

Enkäten fokuserar enbart på livskvalitet och visar hur nöjda människor är med olika aspekter av livet i städerna, exempelvis med sysselsättningsmöjligheterna, invandringen, kollektivtrafiken och miljöföroreningarna. Av enkäten framgår bland annat att européerna generellt sett är mycket nöjda med sina städer. I alla utom sex städer säger minst 80 % av de svarande att de är nöjda med att bo i sin stad. Vissa resultat pekar på en positiv trend jämfört med tidigare år. I Budapest och Krakow, till exempel, har antalet personer som svarar att de har en positiv inställning till kollektivtrafiken ökat med 20 % jämfört med 2012. Enkäten avslöjar också vilka områden som man bör uppmärksamma särskilt. En majoritet av de svarande anser att sjukvård, arbetslöshet och utbildning är de tre viktigaste frågorna i deras städer.

Under åren 2014–2020 kommer sammanhållningspolitiken att innebära stora investeringar i stadsområdena, och städerna kommer att ha direkt tillgång till 15 miljarder euro för satsningar på hållbar stadsutveckling. Enkäten är utformad för att man ska kunna jämföra städerna utifrån 30 kriterier som rör sociala, ekonomiska, kulturella och miljömässiga frågor. Meningen är att den ska inspirera intressenter och beslutsfattare till en helhetssyn på hållbar stadsutveckling. 

Mer information

X

Nyheter

Relaterade teman

Urban development