Tredje rapporten om genomförandet av EU:s makroregionala strategier

Ytterligare verktyg

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 25/09/2020

EU:s makroregionala strategier är politiska ramar som initieras av EU-länder och länder utanför EU som ligger i ett avgränsat geografiskt område för att tillsammans bemöta de utmaningar och möjligheter som länderna har gemensamt genom att sätta upp gemensamma långsiktiga mål.

De fyra makroregionala strategierna omfattar nitton EU-länder och nio länder utanför EU. Dessa är

  • EU:s strategi för Östersjöregionen (2009),
  • EU:s strategi för Donauregionen (2011),
  • EU:s strategi för den adriatisk-joniska-regionen (2014), och
  • EU:s strategi för Alpregionen (2016).

Enligt överenskommelsen med rådet har kommissionen sedan 2016 vartannat år offentliggjort en rapport om genomförandet av de fyra makroregionala strategierna. Detta är den tredje rapporten, och den omfattar perioden från mitten av 2018 till mitten av 2020. Rapporten innehåller en bedömning av läget och framstegen i genomförandet av de makroregionala strategierna samt tänkbara åtgärder i framtiden. Den kompletteras av ett arbetsdokument som ger en mer detaljerad bedömning av genomförandet av varje strategi. Båda dokumenten bygger på uppgifter från makrostrategiernas nationella och tematiska samordnare (nedan kallade huvudansvariga) och sakkunniga.

Denna rapport offentliggörs vid en tidpunkt då den exempellösa kris som har orsakats av covid-19-pandemin har allvarliga ekonomiska, finanspolitiska och sociala verkningar för samhället i Europa. Kommissionen reagerade snabbt genom att föreslå omedelbara åtgärder (t.ex. investeringsinitiativ i samband med coronaviruset) och lade fram omfattande förslag med ett kort- till långsiktigt perspektiv, bland annat det europeiska återhämtningsinstrumentet Next Generation EU. Den 21 juli 2020 nådde Europeiska rådet en överenskommelse om Next Generation EU.

Så snart förslagen antogs av kommissionen började makrostrategiernas huvudansvariga att arbeta för att hitta lämpliga lösningar så att strategierna kan hjälpa de deltagande länderna att bemöta krisen. De makroregionala strategierna ger en flexibel och operativ samarbetsram för att säkerställa bättre samordning av åtgärder, investeringar och projekt i de deltagande länderna. De är sektorsövergripande, öppna för deltagande av berörda parter och har olika styrningsnivåer. Dessa aspekter kan vara mycket viktiga för att uppnå EU-prioriteringar som den europeiska gröna given, den europeiska digitala strategin, ”en ekonomi för människor” och ”ett starkare Europa i världen”.

Syftet med denna rapport är dubbelt. För det första innehåller rapporten en bedömning av framstegen med de makroregionala strategierna och förslag på ytterligare förbättringar. För det andra diskuteras hur de makroregionala strategierna kan utvecklas efter covid-19-krisen i syfte att säkra en hållbar, konkurrenskraftig och socialt inkluderande ekonomisk återhämtning. I det avseendet innehåller rapporten en bedömning av hur de makroregionala strategiernas kan bidra till att infria EU:s nya prioriteringar för en grön, digital och resilient framtid.

More information :

EU Macro-regional strategies

Publications