Femte rapporten om ekonomisk, social och territoriell sammanhållning - Investera i Europas framtid

Ytterligare verktyg

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 29/11/2010

Den femte rapporten om ekonomisk, social och territoriell sammanhållning har antagits i spåren av den värsta finansiella och ekonomiska krisen i modern tid. EU och dess medlemsstater mötte krisen genom att vidta åtgärder för att hålla företagen igång och skydda sysselsättningen, för att stimulera efterfrågan och öka de offentliga investeringarna.

Därefter har flera stater fått svårt att refinansiera sina skulder på grund av en kombination av minskande intäkter och ökande utgifter för socialt bistånd och stimulansåtgärder. De flesta EU‑stater står inför stora underskott och påtryckningar från finansiella marknader och är därför i färd med att genomföra finanspolitiska konsolideringsåtgärder.

Mitt i allt detta har EU antagit en ambitiös ny strategi för långsiktig återhämtning, Europa 2020, vars centrala målsättning är smart och hållbar tillväxt för alla. Den nya strategin betonar i ännu högre grad än föregångaren Lissabonstrategin behovet av innovation, sysselsättning och social integration samt kraftfulla insatser mot miljöproblem och klimatförändring för att uppfylla detta mål.

Publications