Vägledning för medlemsstaterna om upprättandet av förvaltningsförklaringen och den årliga sammanfattningen

Ytterligare verktyg

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 19/08/2015

Den förvaltande myndigheten ska upprätta en förvaltningsförklaring och en årlig sammanfattning i enlighet med artikel 59.5 a och b i budgetförordningen och artikel 125.4 e i grundförordningen. Dessa dokument bidrar till att stärka den interna kontrollen på medlemsstatsnivå för genomförandet av ESI-fonderna och till att öka ansvarigheten enligt det delade förvaltningssystemet.
Syftet med detta dokument är att ge praktisk vägledning till medlemsstaterna om deras ansvar när det gäller att upprätta förvaltningsförklaringen och den årliga sammanfattningen2.

Modellen för förvaltningsförklaringen finns i bilaga VI i genomförandeförordningen.
Förvaltningsförklaringen består av två delar:
- Själva förklaringen, som i enlighet med budgetförordningen innehåller tre element som är kopplade till räkenskaperna, användning av utgifter som har bokförts i räkenskaperna och räkenskapernas laglighet och korrekthet baserat på de garantier som utfärdats av administrations- och kontrollsystemet (avsnitt 1.1 nedan).
- En bekräftelse från den förvaltande myndigheten om att administrations- och kontrollsystemet fungerar effektivt och i enlighet med bestämmelserna i fråga om ett antal viktiga element: adekvat behandling i räkenskaperna av upptäckta oriktigheter, även vid en pågående bedömning av utgiftens laglighet och korrekthet; uppgifter rörande programmets indikatorer, delmål och framsteg; effektiva och proportionerliga bestämmelser om bedrägeribekämpning; avsaknad av undanhållna uppgifter som kan skada sammanhållningspolitikens rykte (avsnitt 1.2 nedan).
Förvaltningsförklaringen ska upprättas separat för varje program och rör genomförandet av programmet under räkenskapsåret. Förvaltningsförklaringen bör överensstämma med den årliga sammanfattningen. Vid flerfondsprogram, där räkenskaperna bör lämnas in till kommissionen separat för varje fond, bör den förvaltande myndigheten upprätta en enda förvaltningsförklaring.

Publications