Vägledning för medlemsstaterna om årlig kontrollrapport och revisionsuttalande

Ytterligare verktyg

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 10/09/2015

Syftet med detta dokument är att ge vägledning i fråga om de årliga kontrollrapporter och uttalanden som medlemsstaterna ska lämna till kommissionen enligt artikel 127.5 i förordningen om gemensamma bestämmelser. Denna vägledning gäller Esif (med undantag för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu)) och följer strukturen i modellerna för den årliga kontrollrapporten och revisionsuttalandet som beskrivs i bilagorna VIII och IX till genomförandeförordningen.
Tillsammans med förvaltningsförklaringen, den årliga sammanfattningen (som båda är den förvaltande myndighetens ansvar) och räkenskaperna (som är den attesterande myndighetens ansvar) utgör de årliga kontrollrapporterna och revisionsuttalandet från revisionsmyndigheten en viktig del av det underlag varigenom kommissionen får rimliga garantier för att Esifs förvaltnings- och kontrollsystem fungerar ordentligt i medlemsstaterna, att de deklarerade utgifterna är lagliga och korrekta samt att räkenskaperna är korrekta, fullständiga och sanningsenliga.

Publications