Vägledning för medlemsstaterna om integrerad hållbar utveckling i städerna (artikel 7 i Eruf-förordningen)

Ytterligare verktyg

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 18/05/2015

Insikten om städernas betydelse för att förverkliga Europa 2020-strategin (tillsammans med den framväxande medvetenheten om det mervärde som en integrerad territoriell strategi medför) innebär att inriktningen på städer har förstärkts betydligt i sammanhållningspolitiken för 2014–2020. Detta är särskilt tydligt när det gäller Eruf, där medlemsstaterna nu måste öronmärka minst 5 % av de Eruf-medel som tilldelats på nationell nivå (inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning) för stöd till integrerade strategier för hållbar utveckling i städerna, där myndigheter på stadsnivå 4 åtminstone ska ansvara för urvalet av insatser. Dessutom har det införts nya verktyg för att uppmuntra innovation och försök inom området för utveckling av städerna (innovativa åtgärder i stadsområden, artikel 8 i Eruf-förordningen) och fördjupa diskussionerna om hur utveckling av städerna ska införlivas i arbetet (nätverket för stadsutveckling, artikel 9 i Eruf-förordningen).

Räckvidden för EU:s stöd till investeringar i stadsområden är förhållandevis omfattande (bland annat minst 50 % av Eruf och andra initiativ från kommissionen med inriktning på städer), men den här vägledningen handlar mer specifikt om frågor från nationella, regionala och lokala myndigheter rörande genomförandet av integrerad hållbar utveckling i städerna i enlighet med artikel 7 i Eruf-förordningen. Vi tar upp de centrala delar som måste ingå i programmen och svarar på frågor om genomförandet när det gäller delegering till myndigheter på stadsnivå, utformning av integrerade strategier samt övervakning och utvärdering av framstegen.

More information :

Guidance on European Structural and Investment Funds 2014-2020

Publications