Vägledning för medlemsstaterna om revisionsstrategi

Ytterligare verktyg

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 27/08/2015

Syftet med detta dokument är att ge vägledning till den revisionsmyndighet som ansvarar för utarbetandet av revisionsstrategin (nedan kallad strategin) i enlighet med artikel 127.4 i förordningen om gemensamma bestämmelser. Denna vägledning gäller Esif (med undantag för Ejflu) och följer strukturen i modellen för revisionsstrategin som beskrivs i bilaga VII till genomförandeförordningen.

I vägledningen beskrivs kommissionens rekommendationer för strategins olika avsnitt. Dessa följer inte enbart av ovannämnda bestämmelser, utan bygger även på kommissionens erfarenheter av revisionsstrategier från föregående programperiod, befintliga internationellt accepterade revisionsstandarder och bästa praxis.

Strategin är en viktig byggsten i säkerhetsmodellen för Esif (med undantag för Ejflu) eftersom den är ett planeringsdokument där revisionsmetoden och urvalsmetoden för revisioner av insatser samt planeringen av revisioner under de första tre räkenskapsåren fastställs. Strategin måste uppdateras varje år från och med 2016 till och med 2024.

More information :

Guidance on European Structural and Investment Funds 2014-2020

Publications