Vägledning om lokalt ledd utveckling för lokala aktörer

Ytterligare verktyg

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 20/05/2014

Denna vägledning om lokalt ledd utveckling (LLU) har getts ut i början av programperioden 2014–2020 för att ge dem som är direkt engagerade i lokala aktionsgrupper några praktiska verktyg och förslag till hur lokalt ledd utveckling kan genomföras i olika sammanhang. 

Vägledningen kompletterar Guidance on Community-led Local Development in European Structural and Investment Funds, som har getts ut av generaldirektoraten för ESI-fonderna, för att hjälpa myndigheterna i medlemsstaterna att skapa förutsättningar för att använda lokalt ledd utveckling på ett effektivt sätt i sina partnerskapsöverenskommelser samt att utforma LLU inom ramen för sina respektive program. 

Denna vägledning bör också vara relevant när man ska argumentera för städer och sociala organisationer att lokalt ledd utveckling är ett effektivt verktyg för att hantera vissa av de utmaningar som de står inför samt visa hur ESF och Eruf kan användas. 

För befintliga partnerskap inom Leader och Farnet (nätverket för europeiska fiskeområden) ska vägledningen bidra till att det utarbetas mer fokuserade och kvalitativa strategier som är tydligt resultatorienterade och anpassningsbara till föränderliga yttre omständigheter. Vägledningen bygger vidare på den nya resultatramen för att uppnå Europa 2020-strategins mål. Denna vägledning är avsedd för en målgrupp bestående av aktörer som är verksamma lokalt, särskilt samordnare och ordförande för lokala aktionsgrupper. Den bör emellertid också vara till nytta för förvaltande myndigheter och andra aktörer som deltar i genomförandet av lokalt ledd utveckling och som behöver ytterligare kunskap om några av de huvudfrågor som aktörer på fältet står inför. Den är avsedd för nya partnerskap i städerna, för social delaktighet samt för de mer än 2 600 befintliga Leader- och Farnetpartnerskapen.

Publications