Vägledning för kommissionen och medlemsstaterna avseende en gemensam utvärderingsmetod av förvaltnings- och kontrollsystem i medlemsstaterna

Ytterligare verktyg

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 18/12/2014

Syftet med denna vägledning är att tillhandahålla ett praktiskt verktyg som hjälper revisorer
att granska funktionen av det MCS som upprättats av medlemsstaterna för Esif-programmen
(med undantag av Ejflu).
Vägledningen har sin utgångspunkt i gällande riktlinjer för perioden 2007–2013 och
slutsatserna från en arbetsgrupp med personal från revisionstjänsterna vid GD Regional- och
stadspolitik, GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering och GD Havsfrågor och fiske
vid kommissionen. Syftet är att utarbeta en referensram för att
• förklara vilka nyckelkrav som ska tillämpas (se CPR-förordningen och CDRförordningen),
• förklara vilka bedömningskriterier som ska tillämpas för varje nyckelkrav,
• tillhandahålla riktlinjer för att dra slutsatser för varje nyckelkrav och myndighet,
• tillhandahålla riktlinjer för att dra en allmän slutsats om MCS (eller delar av systemet)
för ett program eller en grupp av program, med hänsyn till befintliga förmildrande
faktorer eller kompenserande kontroller.
Denna vägledning är således i första hand avsedd för revisionsdirektoraten vid ovan nämnda
kommissionsavdelningar och AA, i syfte att garantera objektivitet, överensstämmelse och
insyn vid bedömning av huruvida förvaltnings- och kontrollsystemen överensstämmer med
gällande nyckelkrav. De ”bedömningssteg” som beskrivs i detta vägledande meddelande
omfattar den metod som ska tillämpas vid genomförande av systemrevisioner. AA uppmanas
att tillämpa detta vägledande meddelande vid systemgranskningar av MA, CA och IB, eller
vid övervakning av arbete från andra involverade revisionsorgan i syfte att garantera
harmonisering av revisionsresultat och att revisorer i olika delar av kontrollkedjan kan lita på
varandras arbete.

Publications