RIKTLINJER FÖR AVSLUTANDE 2007–2013

Ytterligare verktyg

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 30/04/2015

Dessa riktlinjer är tillämpliga på avslutandet av program inom ramen för strukturfonderna (Eruf och ESF) och Sammanhållningsfonden som genomförts i enlighet med den allmänna förordningen för perioden 2007–2013. Erfarenheter från avslutandet av medfinansierade program 2000–2006 har beaktats vid utarbetandet av dessa riktlinjer.

Med avslutande av program avses en ekonomisk reglering av unionens utestående budgetåtaganden genom utbetalning av återstående belopp till den behöriga myndigheten för varje program eller återkrav av belopp som felaktigt betalats ut av kommissionen till medlemsstaten och/eller återtagande av eventuella återstående belopp. Avslutandet gäller även den period under vilken alla kommissionens och medlemsstaternas rättigheter och skyldigheter gäller för stöd för insatserna. Avslutande av program föregriper inte kommissionens rätt att besluta om finansiella korrigeringar.

Publications