Meddelande om Europeiska unionens strategi för Alpregionen

Ytterligare verktyg

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 28/07/2015

Alpregionen är ett av de rikaste områdena i världen och ett av de ekonomiskt sett mest dynamiska, innovativa och konkurrenskraftiga områdena i Europa, med unika geografiska och naturliga särdrag. Men regionen står också inför stora utmaningar som kräver gemensamma insatser:

  • Den ekonomiska globaliseringen som kräver att regionen framstår som konkurrenskraftig och innovativ.
  • Demografiska trender, som särskilt kännetecknas av kombinationseffekterna av åldrande, låg befolkningstäthet i bergstrakter och nya migrationsmodeller.
  • Hög sårbarhet för klimatförändringarna och deras förutsebara effekter på miljön, den biologiska mångfalden och invånarnas levnadsvillkor.
  • Energiutmaningen som går ut på att förvalta och möta efterfrågan på ett hållbart, säkert och lönsamt sätt.
  • Regionens särskilda geografiska läge i Europa som en transitregion.
  • Stor säsongbundenhet, särskilt i vissa turistområden.

Det finns fortfarande stora skillnader mellan de olika områdena i regionen (t.ex. mellan bergstrakterna och låglandet).

Den 19–20 december 2013 uppmanade Europeiska rådet kommissionen att senast i juni 2015 utarbeta en EU-strategi för Alpregionen (Eusalp) i samarbete med medlemsstaterna på basis av det stabila samarbetet i regionen. Strategin påverkar omkring 80 miljoner människor i 48 regioner i sju länder (se bifogad karta). Av dessa länder är fem EU-medlemsstater (Frankrike, Italien, Slovenien, Tyskland och Österrike) och två utanför EU (Liechtenstein och Schweiz). Det geografiska område som föreslagits för den makroregionala strategin lämpar sig särskilt för en hållbar utveckling av Alpregionen, då den främjar tillväxt i hela Europa och ömsesidig solidaritet mellan bergstrakter och områden i Alpernas utkanter.

Strategin kommer att omfatta följande tematiska politikområden: 1. Ekonomisk tillväxt och innovation. 2. Rörlighet och förbindelser. 3. Miljö och energi.

Strategin kommer att dra nytta av den aktiva roll som Alpregionen spelar, med stöd av medlemsstaterna och erfarenheterna av ett stort antal samarbetsstrukturer som redan verkar i regionen. Strategin kommer att bygga på det arbete som gjorts innan kommissionen började utarbeta strategin.

More information :

EU Strategy for the Alpine Region

Publications