Uppdaterad vägledning för medlemsstaterna om behandling av fel som redovisas i de årliga kontrollrapporterna

Ytterligare verktyg

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 09/10/2015

Syftet med detta dokument är att ge medlemsstaternas myndigheter, närmare bestämt revisionsmyndigheterna, vägledning genom att ge tydliga svar på viktigaste frågor som myndigheterna har tagit upp under programperioden 2007–2013 när det gäller behandling och utvärdering av de fel som de upptäcker inom ramen för sina verksamhetsrevisioner. I vägledningen klargörs också hur den sammanlagda beräknade felfrekvensen ska beräknas, relaterade korrigerande åtgärder och hur detta påverkar revisionsmyndighetens revisionsyttrande som ska lämnas in enligt artikel 62.1 d ii i förordning(EG) nr 1083/2006 och artikel 61.1 e ii i förordning (EG) nr 1198/2006.

Detta dokument är en uppdatering av kommissionens vägledningar COCOF 11-0041-01-SV av den 7 december 2011 och EFFC/87/2012 av den 9 november 2012, med beaktande av de erfarenheter som gjorts sedan dess i samband med bedömningen av de årliga kontrollrapporterna från 2012, 2013 och 2014. I denna vägledning samlas de klargöranden som lämnats till revisionsmyndigheterna sedan 2011 i ett enda dokument, med lämpliga uppdateringar när så har ansetts nödvändigt. Bilaga 3 innehåller en tabell med en jämförelse mellan den föregående och den uppdaterade vägledningens struktur när det gäller behandling av fel. Denna vägledning utgör grunden för vägledningen om behandling av fel under programperioden 2014–2020, som kommer att publiceras senare.

Publications