Finansiella Instrument i Sammanhållningspolitiken 2014-2020

Ytterligare verktyg

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 25/03/2014

De finansiella instrumenten representerar ett resurseffektivt sätt att sprida de sammanhållningspolitiska resurserna i strävan att nå målen för Europa 2020-strategin. Finansiella instrument kan erbjuda stöd för investeringar genom exempelvis lån, garantier, kapital och andra riskbärande mekanismer, möjligtvis i kombination med teknisk hjälp, ränteförmåner eller subventionerade garantiavgifter inom samma funktion.

Vid sidan om de uppenbara fördelarna med att återvinna fonder långsiktigt, bidrar finansiella instrument till att mobilisera ytterligare offentliga eller privata samordnade investeringar för att ta hand om marknadsproblem i linje med sammanhållningspolitikens prioriteringar i Europa 2020. Deras resultatstrukturer medför ytterligare expertis och know-how, vilket bidrar till att öka effektiviteten för offentlig resursallokering. Dessutom erbjuder de här instrumenten en rad incitament för bättre resultat, inklusive bättre finansiell disciplin på nivån för de stödprojekten.

Finansiella instrument har använts för att ge investeringar till strukturfonder sedan programperioden 1994-1999. Deras relativa betydelse har ökat under den aktuella programperioden 2007-2013 och de utgör nu omkring 5 % av de totala resurserna för Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Med tanke på den aktuella ekonomiska situationen och ökande nedskärningar av offentliga medel förväntas finansiella instrument spela en ännu större roll i  ammanhållningspolitiken under programperioden 2014-2020.

More information :

Financial Instruments in Cohesion Policy 2014-2020

Publications