Förordningar för strukturfonderna för perioden 2007-2013

I artiklarna 158 − 162 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen fastställs att unionen skall främja en harmonisk utveckling inom hela gemenskapen och stärka sin ekonomiska och sociala sammanhållning genom att minska skillnaderna mellan de olika regionernas utvecklingsnivåer. För perioden 2007 − 2013 har instrumenten för att uppfylla dessa mål sin rättsliga grund i ett paket om fem förordningar som antogs av rådet och Europaparlamentet i juli 2006.

Följande förordningar publicerades i Europeiska unionens officiella tidning (EUR-Lex).
Länken till EUR-Lex ger tillgång till en bibliografisk sammanställning som tillhandahåller fulltext, rättelser och bilagor (i förekommande fall) och all annan användbar information såsom information om procedur och relationen mellan dokument.

Allmän reglering

Rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG) nr 1260/1999

I den allmänna förordningen fastställs allmänna principer, regler och normer för genomförandet av de tre sammanhållningsinstrumenten, Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) , Europeiska socialfonden (ESF) och Sammanhållningsfonden. Genom denna förordning införs ett nytt förfarande för programplanering liksom gemensamma normer för ekonomisk förvaltning, kontroll och utvärdering med utgångspunkt i gemenskapens strategiska riktlinjer för sammanhållning och deras uppföljning - allt grundat på principen om att förvaltningen skall delas upp mellan EU, medlemsstaterna och regionerna. Detta reformerade genomförande gör förvaltningen av strukturfonderna och Sammanhållningsfonden enklare, proportionerlig och mer decentraliserad.

Förordningen i fulltext på EUR-Lex

Genomförande av reglering

Kommissionens förordning (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1083/2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden och för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden

Europeiska kommissionens förordning om tillämpningen av struktur- och sammanhållningsfonderna 2007-2013 utgör en enda samling detaljerade regler gällande administrationen av de finansiella instrumenten för sammanhållningen.

Förordningen i fulltext på EUR-Lex

ERDF-reglering

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 av den 5 juli 2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1783/1999

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) har till uppgift att gynna allmänna och privata investeringar och hjälpa till att minska regionala olikheter inom EU. Fonden ger stöd till program för regional utveckling, ekonomiska förändringar, förbättrad konkurrenskraft och territoriellt samarbete inom hela EU. Finansiering av forskning, innovation, miljöfrågor och riskförebyggande verksamhet prioriteras samtidigt som infrastrukturstödet fortsätter att vara viktigt, särskilt i de minst utvecklade regionerna.

Förordningen i fulltext på EUR-Lex

ESF-reglering

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1081/2006 av den 5 juli 2006 om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1784/1999

Europeiska socialfonden (ESF) genomförs enligt riktlinjerna för den europeiska sysselsättningsstrategin med fokus på fyra nyckelområden: att öka arbetstagarnas och företagens anpassningsförmåga, att öka tillgången till arbete och deltagande i arbetskraften, att stärka missgynnade gruppers sociala integration genom att bekämpa diskriminering och underlätta tillträde till arbetsmarknaden samt att främja partnerskap för reformer när det gäller sysselsättning och integration.

Förordningen i fulltext på EUR-Lex

EGTC-reglering

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1082/2006 av den 5 juli 2006 om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS)

Den femte förordningen introducerar den europeiska grupperingen för territoriellt samarbete (EGTS) . Syftet med detta nya juridiska instrument är att underlätta gränsöverskridande, transnationellt och interregionalt samarbete mellan regionala och lokala myndigheter . Dessa myndigheter får status som juridiska personer för att genomföra territoriella samarbetsprogram som vilar på en konvention som de deltagande nationella, regionala och lokala eller andra myndigheterna kommit överens om.

Förordningen i fulltext på EUR-Lex

Reglering av Sammanhållningsfonden

Rådets förordning (EG) nr 1084/2006 av den 11 juli 2006 om inrättande av Sammanhållningsfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1164/94

Sammanhållningsfonden lämnar ekonomiska bidrag till projekt på miljöområdet och till transeuropeiska nät. Fonden är tillgänglig för medlemsstater med en bruttonationalinkomst på mindre än 90 % av genomsnittet i gemenskapen och omfattar därmed de nya medlemsstaterna samt Grekland och Portugal. Spanien kommer att vara berättigad till stöd från Sammanhållningsfonden under en övergångsperiod. I framtiden kommer denna fond tillsammans med utvecklingsfonden att lämna bidrag till fleråriga investeringsprogram med decentraliserad förvaltning, snarare än till enskilda projekt som vart och ett kräver godkännande av kommissionen.

Förordningen i fulltext på EUR-Lex

IPA-reglering

Rådets förordning (EG) nr 1085/2006 av den 17 juli 2006 om upprättande av ett instrument för stöd inför anslutningen

Förordningen i fulltext på EUR-Lex