Förordningar för europeiska struktur- och investeringsfonderna för perioden 2014-2020

Enligt artikel 174 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) ska unionen för att stärka sin ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållning sträva efter att minska skillnaderna mellan de olika regionernas utvecklingsnivåer och eftersläpningen i de minst gynnade regionerna eller öarna, och att särskild uppmärksamhet ägnas landsbygdsområden, områden som påverkas av strukturomvandlingar och regioner med allvarliga och permanenta, naturbetingade eller demografiska nackdelar.

De Europeiska Struktur- och Investeringsfonderna 2014–2020: officiella texter och kommentarer sv pdf

 

Följande förordningar publicerades i Europeiska unionens officiella tidning (EUR-Lex). Länken till EUR-Lex ger tillgång till en bibliografisk sammanställning som tillhandahåller fulltext, rättelser och bilagor (i förekommande fall) och all annan användbar information såsom information om procedur och relationen mellan dokument.

Regio WikiPå InfoRegio kan du förutom att ladda ner lagstiftningen i sin helhet dessutom logga in på en interaktiv databas med lagtexter och vägledningar som kallas Offentlig databas med regelverk. Där kan du navigera genom primärlagstiftning, sekundärlagstiftning och vägledande kommentarer på ett dynamiskt sätt. Observera att denna nya möjlighet endast finns tillgänglig för den engelska texten.

För att få tillgång till denna applikation uppmanas du först att registrera dig. Denna självförklarande procedur är enkel och snabb.

Förordning med gemensamma regler

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006

Förordningen i fulltext på EUR-Lex

Du hittar den senaste konsoliderade versionen via länken ovan (under fliken ”Dokumentinformation” och rubriken ”Alla konsoliderade versioner”). Konsoliderade versioner är bara avsedda som dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan.

Läs också uttalandena om reglerna i EUT.

ERDF-reglering

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1301/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska regionala utvecklingsfonden och om särskilda bestämmelser för målet Investering för tillväxt och sysselsättning samt om upphävande av förordning (EG) nr 1080/2006

Förordningen i fulltext på EUR-Lex

Läs också uttalandena om reglerna i EUT.

ESF-reglering

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska socialfonden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1081/2006

Förordningen i fulltext på EUR-Lex

ETC-reglering

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1299/2013 av den 17 december 2013 om särskilda bestämmelser för stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden till målet Europeiskt territoriellt samarbete

Förordningen i fulltext på EUR-Lex

EGTC-reglering

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1302/2013 av den 17 december 2013 om ändring av förordning (EG) nr 1082/2006 om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS) för att förtydliga, förenkla och förbättra bildandet av sådana grupperingar och deras funktion

Förordningen i fulltext på EUR-Lex

Reglering av Sammanhållningsfonden

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1300/2013 av den 17 december 2013 om Sammanhållningsfonden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1084/2006

Förordningen i fulltext på EUR-Lex

Ejflu-reglering

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17 december 2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005

Förordningen i fulltext på EUR-Lex

EHFF-reglering

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 av den 15 maj 2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/2006 och (EG) nr 791/2007 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011

Förordningen i fulltext på EUR-Lex