Jaspers - gemensamt stöd till projekt i de europeiska regionerna

Ytterligare verktyg

 

Vad är Jaspers?

 • Jaspers är ett partnerskap mellan EU-kommissionen, Europeiska investeringsbanken (EIB) och Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD) för tillhandahållande av tekniskt stöd.
 • Genom Jaspers får de stödmottagande länderna oberoende rådgivning för att bättre kunna förbereda större högkvalitativa projekt som samfinansieras av två av EU:s struktur- och investeringsfonder (Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden).

Stöd från Jaspers kan omfatta följande:

 • Projektplanering, från det att projektet fastställs till det att ansökan om EU-finansierat stöd lämnas in.
 • Oberoende kvalitetsgranskning av projekt.
 • Utvärdering av alla större projekt som lämnats in direkt till EU-kommissionen.
 • Övergripande tilldelningar och strategiskt stöd.
 • Kapacitetsuppbyggnad, bland annat ett kompetenscentrum.
 • Genomförandestöd.
 • Projekt inom ramen för fonden för ett sammanlänkat Europa, främst inom väg- och järnvägssektorerna.
 • Granskning och hantering av ansökningar av Europeiska centrumet för investeringsrådgivning (EIAH).

Vilka projekt kan få stöd från Jaspers?

Jaspers är inriktat på infrastrukturprojekt som definieras som ”större” projekt i förordningen om gemensamma bestämmelser, t.ex. projekt för vägar, järnväg, vatten, avfall, energi och stadstrafik. För små länder, som inte har så många projekt av den storleken, inriktas Jaspers på de största projekten.

Kontakta den förvaltningsmyndighet som samordnar EU:s strukturfonder i ditt land om du vill veta mer om hur du söker stöd från Jaspers.

Hur är Jaspers organiserat?

Jaspers personal tillsätts genom ett partnerskapsavtal. Kommissionen bidrar med medel som används för att rekrytera specialister medan de övriga samarbetsparterna – EIB och EBRD – bidrar med utlånad personal.

Jaspers är organiserat i följande sju enheter:

 • Vägar.
 • Järnväg, flyg och sjöfart.
 • Vatten och avfall.
 • Energi och fast avfall.
 • Smart utveckling.
 • Nätverk och kompetenscentrum.
 • Oberoende kvalitetsgranskning.

Personalen på Jaspers huvudkontor finns på EIB i Luxemburg. Det finns också tre regionkontor i Warszawa, Wien och Bukarest, där runt 70 procent av specialisterna arbetar. Tanken med detta är att specialisterna ska vara nära stödmottagarna och erbjuda effektivare service.

 • Warszawakontoret hjälper Estland, Lettland, Litauen och Polen.
 • Wienkontoret hjälper Malta, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern.
 • Bukarestkontoret hjälper Bulgarien och Rumänien.

Specialisterna i Luxemburg kan arbeta i vilket mottagarland som helst efter behov.

Relaterade länkar

 • Jaspers webbplats English
 • Jaspers: 10 years of Support for Cohesion Policy English