Särskilda stödinstrument

Ytterligare verktyg

 

EU-kommissionen (Generaldirektoratet för regionalpolitik) har tillsammans med Europeiska investeringsbanken och andra finansinstitut utarbetat fyra gemensamma initiativ inom ramen för programperioden 2007-2013, som ska göra sammanhållningspolitiken mer effektiv och hållbar. Två av dem ska främja finansieringstekniska instrument (Jeremie och Jessica) och de övriga två (Jaspers och Jasmine) fungerar som instrument för tekniskt stöd.

 • JASPERS - gemensamt stöd till projekt i de europeiska regionerna. Det är ett instrument för tekniskt stöd för de tolv länder som blev EU-medlemmar 2004 och 2007. Genom Jaspers ska medlemsländerna i fråga få det stöd de behöver för att förbereda större högkvalitativa projekt som samfinansieras av EU:s fonder.
 • JEREMIE - gemensamma europeiska resurser för mikroföretag till medelstora företag. Det är ett gemensamt initiativ mellan EU-kommissionen och Europeiska investeringsfonden. Genom Jeremie ska man främja användningen av finansieringstekniska instrument för att öka små och medelstora företags tillgång till finansiering genom strukturfondsåtgärder.
 • JESSICA - gemensamt europeiskt stöd till hållbara investeringar i stadsområden. Det är ett gemensamt initativ mellan EU-kommissionen, Europeiska investeringsbanken (EIB) och Europarådets utvecklingsbank (Council of Europe Development Bank, CEB). Genom Jessica ska man främja hållbar stadsutveckling och förnyelse genom finansieringstekniska mekanismer.
 • JASMINE - gemensamt program till stöd för mikrofinansinstitut i Europa. Genom Jasmine ska mikrokreditgivare som inte är banker både få tekniskt och ekonomiskt stöd, och få hjälp att öka kvaliteten på sin verksamhet, utöka verksamheten och se till att den blir hållbar. Inom ramen för Jasmine ska man också främja god praxis inom mikrokreditområdet och utarbeta en uppförandekod för mikrokreditinstitut.

Bakgrundsmaterial

 • Financial Instruments in Cohesion Policy - SWD(2012) 36 final Commission staff working document, 27/02/2012 pdf English
 • Kontakt

  Europeiska kommissionen - GD Regionalpolitik
  Enhet B3 - Financial Instruments and relations with International Financial Institutions
  Avenue de Beaulieu 5
  B-1160 Brussels
  Tfn +32 2 299 12 98 eller + 32 2 296 81 25
  Fax +32 2 292 0904
  REGIO-B3-FINANCIAL-INSTRUMENTS@ec.europa.eu