EU:s solidaritetsfond

EU:s solidaritetsfond inrättades för att snabbt kunna ge stöd vid större naturkatastrofer och hjälpa katastrofdrabbade områden i Europa. Fonden kom till efter de svåra översvämningarna i Centraleuropa sommaren 2002 och har sedan dess hjälpt till vid 100 katastrofer i 28 olika länder. Det har handlat om översvämningar, skogsbränder, jordbävningar, stormar och torka. Fonden har hittills bidragit med mer än 7 miljarder euro. Insatser vid naturkatastrofer PDF en – Insatser vid hälsokriser PDF en

Med anledning av covid-19-utbrottet har tillämpningsområdet för EU:s solidaritetsfond utvidgats till att omfatta större hot mot folkhälsan räknat från den 1 april 2020. Läs mer om solidaritetsfonden och covid-19.

Kommissionen måste få ansökan inom 12 veckor efter dagen för den första skadan orsakad av katastrofen. Vid utdragna katastrofer, som t.ex. torka eller hälsokriser är tidsfristen 12 veckor efter den första officiella åtgärden mot krisen. För covid-19 gäller särskilda villkor (läs mer).

Det är bäst att direkt kontakta den ansvariga enheten på EU-kommissionens generaldirektorat för regionalpolitik (enhet D1), som kan ge råd som påskyndar handläggningen.

Den här sidan uppdateras regelbundet. Vänligen ladda ner ansökningsblankettens senaste version.

 • Ansökningsblankett ( 16-11-2017) Word en
 • Riktlinjer ( 16-11-2017)Word en
 • Tröskelvärden för större katastrofer PDF en
 • Tröskelvärden för större katastrofer PDF en
 • Hur man beräknar tröskelvärdet för katastrofer som berör flera regioner (baserat på regionernas vägda genomsnittliga BNP) xls en
 • Hur mycket pengar kan man få? PDF en
 • Guidance on implementation, closure and auditing processes PDF en

Kommissionen behandlar ansökan och om ansökan accepteras föreslås ett lämpligt stödbelopp till Europaparlamentet och rådet, som måste godkänna beloppet innan det kan betalas ut. När anslagsmedlen blir tillgängliga i EU:s budget tar kommissionen ett beslut om att ge stöd till berörd stat. Sedan betalas stödet ut direkt i en enda utbetalning. När stödet betalats ut ansvarar berörd stat för implementeringen, inklusive val av åtgärder och revision och kontroll av dessa. Akuta åtgärder kan finansieras retroaktivt redan från katastrofens första dag.

Det bör noteras att EU:s solidaritetsfond inte är ett instrument för snabbt stöd för att hantera följderna av en naturkatastrof. Ekonomiskt stöd kan endast beviljas till det ansökande landet efter ett ansöknings- och budgetförfarande som kan dröja flera månader.

I maj 2019 publicerade kommissionen en omfattande utvärdering av fondens verksamhet sedan den inrättades 2002 och gav rekommendationer inför framtiden. Utvärderingen understryker fondens stora mervärde för att stödja katastrof- och återhämtningsinsatser och för att lätta den ekonomiska bördan för nationella och regionala myndigheter. Fonden har bidragit med 5,2 miljarder euro, bland annat rekordbeloppet på 1,2 miljarder euro för jordbävningarna 2016 och 2017 i centrala Italien.
Men utvärderingen visar också att det finns utrymme för att snabba upp, samordna och effektivisera insatserna och att öka allmänhetens kunskap om dem.
Läs mer om utvärderingen

Europeiska kommissionen
GD regional- och stadspolitik
Enhet E1/EUSF
1049 Bryssel
Belgien
Inguna Kramina
Inguna.KRAMINA@ec.europa.eu
Tel: +32 229-66062
Nyla Cruz
Nyla.Cruz@ec.europa.eu
Tel: +32 2 295 36 09

När kan solidaritetsfonden hjälpa till?

Beneficiary States of the EU Solidarity Fund Interventions since 2002 - natural disasters

The EUSF EU-länder och länder som förhandlar om medlemskap kan få ekonomiskt stöd från solidaritetsfonden i följande fall:

 • Vid en större katastrof, om det totala värdet av de direkta skadorna överstiger 3 miljarder euro (2011 års prisnivå) eller 0,6 % av landets BNI (det lägsta av de två beloppen gäller).
 • Vid mindre och regionala katastrofer, om det totala värdet av de direkta skadorna överstiger 1,5 % av regional BNP (på Nuts 2-nivå). För de yttersta randområdena tillämpas ett tröskelvärde på 1 % av regional BNP.
 • När ett bidragsberättigat land drabbats av samma större katastrof som ett bidragsberättigat angränsande land.
 • Vid allvarlig hälsokris, om den totala kostnaden för nödåtgärderna uppskattas till över 1,5 miljarder euro (2011 års prisnivå) eller mer än 0,3 % av landets BNI.

Hur mycket pengar finns det?

Stöd från solidaritetsfonden kan frigöras upp till ett högsta årligt belopp på 500 miljoner euro (2011 års prisnivå) plus outnyttjade anslag från föregående år, vilket ligger utanför den vanliga EU-budgeten. Enskilda bidrag måste godkännas av Europaparlamentet och rådet på förslag av kommissionen. En fjärdedel av budgeten måste finnas kvar den 1 oktober för eventuella hjälpinsatser i slutet av året. I undantagsfall kan medel tas från nästa års budget.

Vilka insatser finansieras?

The EUSF Solidaritetsfonden kompletterar EU-ländernas offentliga utgifter för följande katastrofinsatser:

 • Återställande av infrastruktur och utrustning för energi, dricksvatten, avloppssystem, transporter, telekommunikation, hälso- och sjukvård och utbildning.
 • Provisoriska bostäder och räddningsinsatser för att tillgodose den drabbade befolkningens akuta behov.
 • Åtgärder för att säkra förebyggande infrastruktur och skydda kulturarvet.
 • Röjning av katastrofdrabbade områden, inklusive naturområden, helst enligt ekosystembaserade metoder, och insatser för att omedelbart återställa drabbade naturområden för att undvika omedelbara effekter från jorderosion.
 • Snabbt bistånd, även medicinskt bistånd, till de människor som drabbats av större hot mot folkhälsan.
 • Skydd för de människor som riskerar att drabbas, bland annat smittskyddsåtgärder och insatser för att motverka allvarliga risker för folkhälsan eller mildra följderna.

Solidaritetsfonden täcker inte alla kostnader i samband med naturkatastrofer. Den ska endast bidra till att täcka icke försäkringsbara skador och ersätter t.ex. inte privata förluster. Långsiktiga åtgärder – t.ex. ekonomisk återhämtning och förebyggande åtgärder – är inte berättigade till stöd från solidaritetsfonden. De kan dock få stöd från andra fonder, t.ex. de europeiska struktur- och investeringsfonderna.

Exempel

Österrike – översvämningen i augusti 2005 (regional katastrof)

I augusti 2005 inträffade svåra översvämningar i delar av de två österrikiska delstaterna Vorarlberg och Tyrolen. Översvämningarna orsakade allvarliga skador på jordbruket, turismen, bostäder, företag, transportnätverket och annan infrastruktur. De totala direkta skadorna uppskattades till 591,94 miljoner euro, vilket motsvarar ungefär 0,27 % av Österrikes BNI. Eftersom siffran var lägre än tröskelvärdet för att frigöra medel från solidaritetsfonden för större katastrofer (0,6 % av Österrikes BNI, dvs. 1,3363 miljarder euro) granskades ansökan enligt undantagskriterierna för ovanligt svåra regionala katastrofer. Kommissionen ansåg att det var motiverat att undantagsvis frigöra medel ur solidaritetsfonden och bevilja ett bidrag på 14,79 miljoner euro. Bidraget användes till att omedelbart

 • återställa infrastruktur, särskilt statliga vägar – totalt 9,86 miljoner euro i bidrag från solidaritetsfonden
 • säkra förebyggande infrastruktur och särskilt återställa förstörda vallar vid vattendrag, röja träd och byggavfall samt dämma upp, stabilisera och återställa flodbäddar – totalt 4,93 miljoner euro i bidrag från solidaritetsfonden.

Dokument

Faktablad

Rapporter

Panorama (tidskrift)

Pressmeddelanden