Instrumentet för stöd inför anslutningen

I januari 2007 infördes instrumentet för stöd inför anslutningen. Det ersätter en rad EU-program och EU-finansieringsinstrument för kandidatländer och potentiella kandidatländer, närmare bestämt Phareprogrammet, programmet för gränsöverskridande samarbete inom ramen för Phareprogrammet, Ispaprogrammet, Sapardprogrammet, Cardsprogrammet och finansieringsinstrumentet för Turkiet.

Instrumentet för stöd inför anslutningen 2007-2013 ("IPA I") består av fem delar:

  • Övergångsstöd och institutionsuppbyggnad.
  • Gränsöverskridande samarbete (mellan EU-länderna och de andra stödberättigade länderna).
  • Regional utveckling (transport, miljö och ekonomisk utveckling).
  • Utveckling av mänskliga resurser (förstärkning av humankapitalet och kamp mot social utslagning).
  • Landsbygdsutveckling.

De stödberättigade länderna är uppdelade i två kategorier:

  • Kandidatländerna (Turkiet, Albanien, Serbien, Montenegro, och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien), som kan få stöd inom instrumentets samtliga fem delar.
  • De potentiella kandidatländerna på västra Balkan (Bosnien och Hercegovina, och Kosovo enligt FN:s säkerhetsråds resolution 1244/99), som bara kan få stöd inom de båda första delarna.

GD Grannskapspolitik och utvidgningsförhandlingar ansvarar för regelverket och det ekonomiska stödet inom IPA 2014-2020 ("IPA II") med undantag för samarbetet mellan EU-länderna och IPA-länderna.

map Former Yugoslav Republic of Macedonia Turkey Montenegro