Ekonomisk förvaltning

Strukturfonderna ingår i EU:s budget, men pengarna förvaltas i form av ett system med delat ansvar mellan EU-kommissionen och de nationella myndigheterna:

 • Kommissionen förhandlar fram och godkänner utvecklingsprogram på förslag från EU-länderna och anslår pengar.
 • EU-länderna och deras regioner förvaltar programmen, genomför dem genom att välja ut projekten och kontrollerar och utvärderar dem.
 • Kommissionen deltar i övervakningen av programmen, anslår och betalar ut godkända utgifter och verifierar kontrollsystemen.

För varje operativt program utser de nationella myndigheterna

 • en attesterande myndighet (en nationell, regional eller lokal myndighet eller organisation som kontrollerar att utgiftsdeklarationer och ansökningar om utbetalningar är korrekta innan de skickas till kommissionen)
 • en revisionsmyndighet (en myndighet eller ett offentligt eller privat organ på nationell, regional eller lokal nivå, som bekräftar att de redovisade utgifterna och ansökningarna om betalning är korrekta innan de sänds till kommissionen)
 • an auditing body (en nationell, regional eller lokal myndighet som ska se till att förvaltnings- och kontrollsystemen fungerar effektivt).

Åtaganden

Budgetåtagandena för de operativa programmen görs per år, per fond och per mål. Kommissionen anslår det första årets anslag innan det operativa programmet har antagits. Därefter görs anslagen den 30 april varje år.

Automatiskt återtagande

Kommissionen tar automatiskt tillbaka en del av budgetåtagandet, om det inte har använts eller om ingen ansökning om utbetalning har inkommit tredje år efter det att pengarna anslogs.

Finansieringsvillkor

Medfinansieringens nivå är begränsad

Högsta medfinansieringsnivå:

 • Mindre utvecklade regioner: 80 eller 85 % (se artikel 120 i förordning 1303/2013)
 • Övergångsregioner: 60 %
 • Mer utvecklade regioner: 50 %
 • Sammanhållningsfonden: 85 %
 • Europeiskt territoriellt samarbete: 85 %

Stödberättigande utgifter

Stödberättigande utgifter ska ha uppkommit mellan den 1 januari 2014 och den 31 december 2023. Samfinansierade transaktioner får inte avslutas före stödperiodens första dag. Länderna fastställer reglerna, utom då reglerna för en viss fond säger motsatsen.

Utbildning