Financial Instruments in Cohesion Policy

Financial instruments help to trigger investments on the ground for revenue-generating and cost-saving activities while maximising private investment with minimum public support to deliver the Cohesion Policy objectives of economic, social and territorial cohesion. Financial instruments represent a more efficient and sustainable alternative to complement traditional grant-based support. The European Regional and Development Fund and the Cohesion Fund support projects on the ground through financial products, such as loans, guarantees and equity

Ytterligare verktyg

 

Nyheter

  Det multiregionala stödprogrammet ingår i fi-kompass, plattformen för rådgivningstjänster för finansiella instrument inom ramen för de europeiska struktur- och investeringsfonder (ESI-fonder) som tillhandahålls av Europeiska kommissionen i partnerskap med Europeiska investeringsbanken. Målet för projekt inom ramen för det multiregionala stödprogrammet – som involverar minst två förvaltande myndigheter från olika EU-medlemsstater – är att bedöma möjligheterna för att använda finansiella instrument baserade på ESI-fonder inom specifika tematiska områden av gemensamt intresse. Syftet är att underlätta en bredare användning av finansiella instrument, både när det gäller investerade ESI-fonder och deras geografiska eller tematiska omfattning, och när det gäller att uppmuntra regioner från olika medlemsstater att samarbeta, utbyta bästa praxis och delta i ömsesidigt lärande. 

  Städer i centrum för EU:s politik 

  Över 70 procent av EU-medborgarna bor i stadsområden, och denna andel kommer att öka i framtiden. Varje dag anpassar man i städer i hela Europa sina stadsutvecklingsplaner till de största utmaningar som vi står inför i dag, såsom en växande befolkning, klimatförändringar och den digitala omvandlingen. Genom att utveckla övergripande strategier och ta fram långsiktiga politiska mål vidtar man i städerna åtgärder för att kunna erbjuda bostäder till rimliga priser, främja projekt inom energieffektivitet, förnya stadsdelar och förbättra kollektivtrafiken. Men strategiska planer kan bara genomföras framgångsrikt om städerna har tillgång till finansiering. Utan tillgång till offentligt och privat kapital är det fortfarande svårt att omvandla en stads vision till verklighet. 

  År 2013 beslutade man i Haag att avsätta 4 miljoner euro till pilotprojektet Jessica, i syfte att inrätta ett finansiellt instrument för energieffektivitet. Vid den tidpunkten förväntade sig de inblandade förmodligen inte att de fyra år senare skulle ha en holdingfond med över 46 miljoner euro i tillgångar för innovation, hållbarhet och stadsutveckling. 

  Arbetet med att starta fonden gick dock inte helt smärtfritt. 

  ”När vi startade fonden fick vi ta itu med många frågor och var tvungna att övervinna många tekniska hinder för att skapa en solid och säker grund för framtida investeringar”, minns William van den Bungelaar, sekreterare för Haag Economic Investment Holding Fund Foundation (HEID). 

  I Haag finns det nu en grupp experter som arbetar nära sin oberoende fondförvaltare för att övervaka och stödja de finansiella instrumenten i staden. Framgångarna med fonden har lett till att man nu använder finansiella instrument för att finansiera stadens strategiska prioriteringar. 

  Revolverande investeringar runtom i Europa

  För att bygga vidare på befintlig kunskap om finansiella instrument samarbetar man i Haag nu med tre andra europeiska städer – Manchester, Milano och London – inom ramen för ett projekt inom det multiregionala stödprogrammet som har fått namnet Revolving Investments in Cities in Europe, eller Rice. Projektet syftar till att främja utvecklingen av nya finansiella instrument för att öka den privata sektorns investeringar i stadsutveckling, särskilt för smarta städer. I projektet arbetar man med att fastställa städernas gemensamma finansieringsbehov och därmed identifiera inom vilka sektorer finansiella instrument bäst kan stödja projekt som är i linje med en stads politiska prioriteringar. De sektorer som har de största finansieringsbehoven är transporter, energi, bostäder och arbetslokaler, grön och blå infrastruktur samt ekonomisk utveckling i bredare bemärkelse, vilket inkluderar små och medelstora företag och nystartade företag samt utveckling av nya kommersiella och innovativa anläggningar. 

  Deltagarna i Rice har kunnat dra nytta av de olika deltagande städernas erfarenheter. 

  ”Användningen av finansiella instrument i Manchester är en framgångshistoria med stora fördelar för de inblandade”, berättar Mark Duncan från Manchesters stadsfullmäktige. Likaså framhåller Binal Cadieu från Greater London Authority potentialen i det nya finansiella instrumentet i London som har fått namnet Mayoral Energy Efficiency Fund (MEEF). ”MEEF är en revolverande fond som gör det möjligt för oss att utnyttja miljontals pund i privata investeringar i projekt för låga koldioxidutsläpp”, säger Cadieu. 

  Plan för en stadsfond

  Inom Rice-projektet skapades en stadsfondsmodell som kan anpassas till de specifika behoven hos olika städer runtom i EU för att stödja stadsutveckling. Fonden är flexibel och innehåller en plan med Rice-deltagarnas bästa praxis. Den kan beskrivas som ”ett finansiellt instrument, självständigt förvaltat av staden, med en investeringsstrategi anpassad till stadens strategiska prioriteringar som på bästa sätt utnyttjar offentliga investeringar”. 

  William van den Bungelaar, som är projektledare för Rice, understryker partnerskapets fördelar. 

  ”I planen beskrivs en flexibel ram för ett finansiellt instrument för stadsutveckling som gör att man kan utnyttja offentliga investeringar på bästa sätt, samtidigt som den omfattar tekniskt bistånd till stöd för genomförandet”, säger han. ”Modellen är utformad för att vara enkel och möjlig att kopiera och anpassa, så att den kan användas av andra som en grund till ett finansiellt instrument för stadsutveckling.” 

  En fonds framgång beror till stor del på den oberoende fondförvaltarens engagemang, men det är städerna själva som utvecklar sin stadsinvesteringsstrategi. Genom att skapa en stadsfond har europeiska städer möjlighet att genomföra sina visioner och strategier. 

  Utnyttja stödet från sammanhållningspolitiken

  Offentliga resurser såsom ESI-fonderna spelar en avgörande roll för att fylla luckor på marknaden och göra det möjligt för projekt att få tillgång till EU-finansiering som annars skulle vara otillgänglig eller alltför dyr. När städer får tillgång till medel från ESI-fonder kan de inrätta finansiella instrument som är anpassade till deras lokala behov och mobilisera andra offentliga och privata investeringar i olika projekt. Det kan ske antingen genom lån och garantier för långsiktiga stadsprojekt, eget kapital eller hybridkapital för investeringar i projekt med högre riskprofil, eller genom en kombination av återbetalningspliktigt stöd och bidrag. 

  I många städer har man liten erfarenhet av att inrätta stadsfonder. Därför behöver de professionell hjälp då de utformar och inrättar nya finansiella instrument. Program för tekniskt bistånd som stöds av Europeiska kommissionen, till exempel det multiregionala stödprogrammet, gör det lättare att förbereda och genomföra en ny stadsfond genom att hjälpa städer att bygga upp sin egen kapacitet. 

  ”För städer utan erfarenhet av finansiella instrument som stadsutvecklingsfonder, utgör Rice-projektet ett användbart verktyg för att påbörja utvecklingen av ett nytt finansiellt instrument och bedöma dess genomförbarhet i ett lokalt sammanhang”, säger Lucia Scopelliti som arbetar för Milanos kommun. 

  Mer information om Rice-projektet finns på www.fi-compass.eu

  Panorama 69: Moravia-Silesia emerges from its industrial past

Fler nyheter

We are facing important challenges in Europe. We need to continue boosting economic growth and creating employment. We must do more with less and this can be achieved through financial instruments.

Commission services are committed to making this smarter use of EU resources through financial instruments as a more efficient and sustainable alternative to complement traditional grant-based support. It should be pointed out that financial instruments are not an end in themselves but a policy delivery mechanism.

Besides the obvious advantages of leveraging additional resources and recycling funds over the long term, the repayable nature of financial instruments offers incentives to better performance, including greater financial discipline at the level of supported projects. Last but not least, the reflows from these investments become resources at the disposal of national authorities, that can subsequently be reinvested into further projects.

ESIF and EFSI complementarities

 • European Structural and Investment Funds and European Fund for Strategic Investments complementarities: Ensuring coordination, synergies and complementarity en pdf

Documents

Data

Track the progress in financial instruments under the ESI Funds, their thematic and national allocation and how they are used with our Data Platform.

View the data

Need to know more?

The fi-compass platform maintains a library of documents, country pages, examples and events

Contact

European Commission - DG Regional Policy
Unit B3 - Financial Instruments and relations with International Financial Institutions
Avenue de Beaulieu 5
B-1160 Brussels
Tel: 32 2 29 59332
Fax: +32 2 292 0904
REGIO-B3-FINANCIAL-INSTRUMENTS@ec.europa.eu