Sammanhållningsfonden

Sammanhållningsfonden riktar sig till medlemsstater vars bruttonationalinkomst (BNI) per invånare understiger 90 % av genomsnittet i EU. Den riktar in sig på att minska ekonomiska och sociala skillnader och för att främja hållbar utveckling.

Ytterligare verktyg

 

Den omfattas nu av samma regler för programmering, hantering och övervakning som Eruf och ESF genom förordningen för de gemensamma bestämmelserna.

Under perioden 2014-2020 berör Sammanhållningsfonden Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjeckien, Estland, Grekland, Ungern, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien och Slovenien.

Sammanhållningsfonden anslår totalt 63.4 miljarder euro till verksamheter inom följande kategorier:

  • transeuropeiska transportnätverk, i synnerhet prioritetsprojekt av europeiskt intresse som identifierats av EU. Sammanhållningsfonden stöder infrastrukturprojekt under Connecting Europe Facility (mekanismen för ett sammanlänkat Europa),
  • miljö: här kan Sammanhållningsfonden också stöda projekt med koppling till energi eller transport, om de tydligt gynnar miljön vad gäller energieffektivitet, användning av förnybar energi, utveckling av järnvägstransport, stöd av intermodalitet, förstärkning av kollektivtrafik, o.s.v.

Det ekonomiska stödet från Sammanhållningsfonden kan avbrytas genom ett beslut från Rådet (som fattats genom ett majoritetsbeslut) om en medlemsstat visar ett överdrivet stort statligt underskott och om den inte löst situationen eller vidtagit lämplig åtgärd för att göra det.