Tillgång till anslag

Du söker regionalstöd hos den myndighet som förvaltar det aktuella regionala programmet. Den myndigheten utvärderar ditt projekt och beslutar om eventuellt stöd.
Hitta din förvaltningsmyndighet de en fr

 • Organisationer som kan få regionalstöd är offentliga organ, vissa organisationer från den privata sektorn (främst småföretag), universitet och högskolor, föreningar, icke-statliga organisationer och frivilligorganisationer. Utländska företag med bas i en region som omfattas av ett operativt program kan också ansöka, om de uppfyller kraven i EU:s regler för offentlig upphandling.
 • Kontakta din förvaltningsmyndighet de en fr om du vill veta mer om vem som kan ansöka i din region.
 • Projektansvariga i länder som är kandidater eller potentiella kandidater för EU-medlemskap ska kontakta instrumentet för stöd inför anslutningen.
 • I de flesta fall beviljas stöd bara till projekt, så du bör planera ett projekt för att kunna få stöd. Du får sedan stödet utbetalat i olika skeden av projektet.
 • Innan du ansöker om bidrag bör du läsa om de operativa programmen de en fr i din region. Din projektansökan måste motsvara urvalskriterierna och investeringsprioriteringarna i ditt regionala program.
 • Du måste också följa förvaltningsmyndighetens ansökningsförfarande. Vissa tar emot ansökningar hela tiden, medan andra har bestämda ansökningstider. Läs mer på webbplatsen för din förvaltningsmyndighet de en fr.

Det finns ingen minsta storlek på projekten. Det som är viktigt är vad de tillför EU, om de ger fler jobb, om de är nyskapande och om de stärker konkurrenskraften i regionen.

 • De som har fått EU-bidrag framhåller ofta att de långsiktiga fördelarna av att få delta i ett projekt mer än väl kompenserar för den tid de fick lägga ner på att fylla i ansökningen.
 • Även om EU-pengarna bara delvis finansierar ett projekt, ger de ändå en viktig hävstångseffekt. Om man får EU-stöd, drar det till sig andra partner till projektet.

Här är en lista över några ställen dit du kan vända dig för att få hjälp och rådgivning om regionalstöd från EU:

 • Europa direkt är ett nätverk med hundratals informationskontor över hela Europa.
 • Din förvaltningsmyndighet de en fr kan ge dig råd under hela ansökningsförfarandet.
 • EU-enheten hos dina lokala myndigheter eller handelskammare.
 • Enterprise Europe Network en ger expertråd till småföretag om hur man får tillgång till EU-medel för forskning och utveckling, innovation, investeringar, sysselsättning och utbildning.
 • EU har finansiering och bidrag för många typer av projekt och program på många områden, t.ex. kultur, utbildning, jordbruk och landsbygdsutveckling, forskning och miljö.
 • Läs mer om EU:s bidrag, fonder och program
 • EuroAccess : Your gateway to funding in the EU Macro-Regions
 • Vägledning för stödmottagare enpdf
 • Mer information i checklistan
 • Enabling synergies between European Structural and Investment Funds, Horizon 2020 and other research, innovation and competitiveness-related Union programmes enpdf
 • European Structural and Investment Funds and European Fund for Strategic Investments complementarities: Ensuring coordination, synergies and complementarity enpdf
 • Finansiera ett projekt med ESI-fonderna och Efsi – snabbkurs med Euronews