Europeiska struktur- och investeringsfonder

Fem huvudsakliga fonder samarbetar för att stöda ekonomisk utveckling i alla EU-länder, i linje med Europa 2020-strategin:

Varje EU-region kan gynnas av Eruf och ESF. Men endast mindre utvecklade regioner kan få stöd från sammanhållningsfonden.

Europeiska unionens solidaritetsfond

EU:s solidaritetsfond (EUSF) tillhandahåller stöd åt regioner som drabbats av större naturkatastrofer.

Instrument för föranslutningsstöd

Stöd för EU-kandidat och potentiella kandidatländer är tillgängligt via Instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA).