(Interreg V-A) SE-FI-NO - Sweden-Finland-Norway (Nord)

Territorial co-operation

Ytterligare verktyg

 

Programme description

Huvudsyften

Syftet med programmet är att hantera de mest betydelsefulla gränsöverskridande utmaningarna i samband med att Europa 2020-strategin genomförs i de nordligaste delarna av Sverige, Finland och Norge. På ett strategiskt plan kommer programmet att öka den gränsöverskridande kapaciteten inom innovationssystemet samt stärka de små och medelstora företagens samarbete över gränserna. Samtidigt kommer programmet att prioritera miljö- och kulturfrågor för att skydda den speciella biologiska mångfalden och det unika kulturarvet i de känsliga arktiska och subarktiska regionerna. I detta ingår resurseffektiva och miljövänliga lösningar som är nödvändiga i de glest befolkade områdena i norr. Här ingår också riktade åtgärder för att bevara och utveckla kultur-, språk- och ekonomirelaterade aktiviteter bland samerna, som är Europas enda ursprungsbefolkning. Att främja den samiska kulturen innebär också att främja hållbarhet, eftersom samerna av tradition lever en ekologisk livsstil. Slutligen ska programmet utveckla den gränsöverskridande arbetsmarknaden – en ganska ny utmaning för den här programperioden.

Finansieringsprioriteringar

Programmet ska ha fem huvudprioriteringar:

 • Stärka gränsöverskridande affärs- och forskningsnätverk
 • Öka antalet små och medelstora företag som verkar över gränserna
 • Förbättra bevarandestatusen för miljön
 • Främja den samiska kulturen och användandet av samiska språk
 • Bidra till ökad rörlighet på den gränsöverskridande arbetsmarknaden

Några av de förväntade effekterna

 • 10 procent fler universitet, forskningsinstitut, företag och andra ekonomiska aktörer som engagerar sig i innovation
 • 4 godkända Horizon 2020-ansökningar
 • 10 procent fler små och medelstora företag som samarbetar över gränserna
 • 10 procent fler registrerade besöksnätter på hotell och andra boenden
 • Fler kurser i det samiska språket och utökat språkligt stöd till barn och ungdomar
 • Förbättra bevarandestatusen för miljön, exempelvis genom att mäta vattenkvaliteten
 • 50-procentig ökning av antalet förfrågningar om pendling över landsgränserna till de två gränskontoren vid svensk-norska gränsen och i Haparanda/Torneå vid gränsen mellan Finland och Sverige

Regions

 • Finland
  • Pohjois- ja Itä-Suomi
 • Sweden
  • Norra Sverige
  • Norra Mellansverige
  • Mellersta Norrland
  • Övre Norrland

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 60,413,727.00 €

Thematic priorities

 • TA - Technical Assistance
 • TO1 - Research and innovation
 • TO3 - SMEs competitiveness
 • TO6 - Environment and resource efficiency
 • TO8 - Employment and labour market

Financial information

Total OP budget: 94,617,296.00 €

Total EU contribution: 60,413,727.00 €

CCI number: 2014TC16RFCB032