(Interreg V-A) SE-NO - Sweden-Norway

Territorial co-operation

Ytterligare verktyg

 

Programme description

Huvudsyften

Syftet med samarbetsprogrammet är att bemöta de viktigaste gränsöverskridande utmaningarna i samband med genomförandet av Europa 2020-strategin i denna stora och mångfasetterade gränsregion som sträcker sig från de dynamiska områdena kring Göteborg och Oslo till de glest befolkade, bergiga och mer lantligt präglade regionerna längre norrut. Samarbetsprogrammet består av tre underprogram, men temana och prioriteringarna är desamma för hela området.

Programmet ska bidra till att stärka den gränsöverskridande forsknings- och innovationsförmågan hos företag och organisationer. Ett annat mål är att locka företag till programområdet och bidra till ökad konkurrenskraft för små och medelstora företag. Dessutom ska programmet verka för att natur- och kulturarv nyttjas på ett hållbart sätt så att miljön skyddas och bevarandestatusen till och med förbättras. När det gäller tillgänglighet och förbindelser ska programmet stimulera till ökad pendling över gränserna och en vidareutveckling av de koldioxidsnåla transportsystemen. Gränsregionerna har en stark komparativ fördel att bygga på när det gäller koldioxidsnåla transportsystem. Slutligen ska programmet bidra till ökad sysselsättning genom att främja gränsöverskridande rörlighet på arbetsmarknaden. I detta ingår åtgärder för att överbrygga olika typer av gränsrelaterade hinder och aktiviteter som har med kvalifikationsbedömningar att göra.

Sverige-Norge kommer också att bidra till genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen.

Finansieringsprioriteringar

Programmet ska ha följande fyra huvudprioriteringar:

 1. Öka organisationernas och de små och medelstora företagens innovationsförmåga
 2. Öka antalet små och medelstora företag och deras konkurrenskraft
 3. Högre grad av hållbart nyttjande av natur- och kulturarv
 4. Utöka den gränsöverskridande pendlingen och rörligheten med koldioxidsnåla transportsystem
 5. Utöka arbetskraftens rörlighet över gränserna

 Några av de förväntade resultaten

 • 18 % ökning av andelen innovativa små och medelstora företagen i alla små och medelstora företag
 • 300 nya företag med 1–4 anställda
 • 1 660 fler registrerade besöksnätter på hotell och andra boenden
 • 40 000 fler gränspendlare
 • 550 fler personer som pendlar över gränsen för att arbeta

Regions

 • Sweden
  • Västsverige
  • Norra Mellansverige
  • Mellersta Norrland

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 47,199,965.00 €

Thematic priorities

 • TA - Technical Assistance
 • TO1 - Research and innovation
 • TO3 - SMEs competitiveness
 • TO6 - Environment and resource efficiency
 • TO7 - Transport and energy networks
 • TO8 - Employment and labour market

Financial information

Total OP budget: 94,399,930.00 €

Total EU contribution: 47,199,965.00 €

CCI number: 2014TC16RFCB016