INTERREG EUROPE

Interreg

Ytterligare verktyg

 

Programme description

Huvudsyften

Programmet har som målsättning att förbättra sammanhållningspolitiken genom utbyte av erfarenheter, överföring av god praxis och gemensamma initiativ mellan EU:s 28 regioner (plus Norge och Schweiz) avseende tematiska mål för sammanhållningspolitiken såsom innovation, små och medelstora företag, koldioxidsnål ekonomi och miljöskydd.

Finansieringsprioriteringar

Programmet ska ha fyra huvudprioriteringar:

 • Forskning, teknisk utveckling och innovation
 • Små och medelstora företags konkurrenskraft
 • Koldioxidsnål ekonomi
 • Miljö- och resurseffektivitet

Förväntade effekter

Detta program är mycket specifikt såtillvida att det endast kan influera det sätt på vilket andra operativa program mobiliserar sina medel inom de tematiska målen ifråga, dvs.

 • Andel program för tillväxt och jobb som är influerade av Interreg Europa på innovationsområdet: 25 %
 • Andel program för tillväxt och jobb som är influerade av Interreg Europa på området små och medelstora företag: 33 %
 • Belopp i de europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESIF) som mobiliseras på området koldioxidsnål ekonomi som influeras av Interreg Europa: 192 miljoner euro

Regions

 • Austria
 • Belgium
 • Bulgaria
 • Croatia
 • Cyprus
 • Czechia
 • Denmark
 • Estonia
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Greece
 • Hungary
 • Ireland
 • Italy
 • Latvia
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Malta
 • Netherlands
 • Poland
 • Portugal
 • Romania
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spain
 • Sweden
 • United Kingdom

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 359,326,320.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 426,309,618.00 €

Total EU contribution: 359,326,320.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFIR001