Northern Periphery and Arctic

Interreg

Ytterligare verktyg

 

Programme description

Programmet Norra periferin och Arktis 2014–2020 är ett samarbete mellan nio partnerländer: medlemsstaterna Finland, Irland, Sverige och Förenade kungariket (Skottland och Nordirland) i samarbete med Färöarna, Island, Grönland och Norge. Detta innebär att programområdet omfattar den europeiska arktiska zonen, delar av Atlantzonen och delar av Barents hav-regionen. Det gränsar till Kanada i väster och till Ryssland i öster. Trots geografiska skillnader har detta stora programområde ett antal gemensamma egenskaper, t.ex. låg befolkningstäthet, dålig tillgänglighet, liten ekonomisk mångfald, rikliga naturresurser och stor påverkan från klimatförändringen. Denna unika kombination av egenskaper innebär gemensamma utmaningar och möjligheter som bäst hanteras och realiseras genom mellanstatligt samarbete. Det mellanstatliga samarbetet omfattar utöver partner från de nio partnerländerna även samarbete med partner från Kanada och Ryssland.

Övergripande vision

Programmet Norra periferin och Arktis 2014–2020 syftar till att vidga regionernas horisonter, bygga vidare på konkreta resultat och se till att programområdet kan bli en första klassens region för boende, studier, arbete, besök och investeringar. Programmets vision är att hjälpa till att skapa blomstrande, konkurrenskraftiga och hållbara samhällen genom att utnyttja innovation, utöka kapaciteten till entreprenörskap och ta vara på unika tillväxtinitiativ och möjligheter i de norra och arktiska regionerna på ett resurseffektivt sätt.

Finansieringsprioriteringar

Utvecklingsbehoven och potentialen i programområdet jämte det politiska och historiska sammanhanget har lett fram till fyra prioriterade områden för att nå fram till programmets vision:

 1. Upprätthålla och utveckla livs- och konkurrenskraftiga samhällen genom innovation.
 2. Främja entreprenörskap för att realisera potentialen hos programområdets konkurrensfördelar.
 3. Främja energisäkra samhällen genom stöd till förnybar energi och energieffektivitet.
 4. Skydd, främjande och utveckling av kultur- och naturarvet.

De glest befolkade samhällena i programområdet är i fokus för alla de fyra prioriterade områdena.

Den arktiska dimensionen

I allmänhet har programmet Norra periferin och Arktis potential att höja den regionala utvecklingsnivån i EU:s och staternas politik för Arktis. De gemensamma utmaningarna som rör programområdet Norra periferin, med den glesa befolkningen, den perifera belägenheten, isolationen och de tuffa villkoren, gäller även för det arktiska samarbetet. Den arktiska dimensionen spelar på så vis en roll i hela programmet.

Några av de förväntade resultaten

Några av de typer av förändringar som främjas av programmet är

 • förändrade attityder och beteenden i fråga om innovationsprocesser, entreprenörskap och marknadsbeteende hos små och medelstora företag i glest befolkade områden utanför regionala center
 • ökad kapacitet och beredskap i lokala och regionala samhällen att hantera de risker som förknippas med klimatförändringen och storskaligt utnyttjande av naturresurser.

Regions

 • Finland
  • Pohjois- ja Itä-Suomi
 • Sweden
  • Mellersta Norrland
  • Övre Norrland
 • United Kingdom
  • Highlands and Islands

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 50,209,899.00 €

Thematic priorities

 • TA - Technical Assistance
 • TO1 - Research and innovation
 • TO3 - SMEs competitiveness
 • TO4 - Low-carbon economy
 • TO6 - Environment and resource efficiency

Financial information

Total OP budget: 78,636,424.00 €

Total EU contribution: 50,209,899.00 €

CCI number: 2014TC16RFTN004