URBACT

Interreg

Ytterligare verktyg

 

Programme description

Översikt över URBACT III

URBACT III är ett europeiskt territoriellt samarbetsprogram (2014–2020) som medfinansieras av Europeiska unionen (via Europeiska regionala utvecklingsfonden, nästan 75 milj. euro).

URBACT III kommer att fungera som ett europeiskt utbytes- och utbildningsprogram som främjar hållbar stadsutveckling. Det kommer att göra det möjligt för europeiska städer att samarbeta för att hitta lösningar på problem i städer och dela med sig av exempel på god praxis, lärdomar och lösningar tillsammans med alla aktörer som är involverade i stadspolitik över hela Europa. Programmet kommer att omfatta samtliga 28 medlemsstater i Europeiska unionen samt de båda partnerländerna Norge och Schweiz.

URBACT III gör det lättare att utbyta kunskaper och god praxis mellan städer och andra förvaltningsnivåer för att främja en integrerad hållbar utveckling och förbättra effektiviteten i regional- och sammanhållningspolitiken. På så sätt bidrar URBACT III till att Europa 2020‑målen nås genom att skapa en mekanism för aktörer som är involverade i utveckling och genomförande av stadspolitik så att de kan utveckla sin kunskap och kompetens. De nya kunskaperna och kompetenserna man skaffat sig genom att delta i URBACT III-programmet kommer att bidra till att Europas städer stärks och blomstrar upp ytterligare. Det kommer också att hjälpa till med att tackla en rad framväxande stadsproblem som hör ihop med smart, hållbar tillväxt för alla (de tre Europa 2020-prioriteringarna).

Föreslagen strategi, mål och huvudinsatser för URBACT III

För att kunna anpassa sig till det stora antalet utmaningar som våra städer står inför måste stadsförvaltningarna fortlöpande förbättra och öka kunskapen och kompetensen för att kunna utveckla och genomföra en hållbar integrerad politik. Denna utökade kapacitet kommer att få positiv betydelse för genomförandet av de operativa programmen under programperioden 2014-2020 när sammanhållningspolitikens stadsdimension stärks. URBACT III kommer att möjliggöra utbyte och kunskapsinhämtning mellan folkvalda, personal och andra stadsaktörer, vilket bidrar till en förbättrad planering och genomförande av integrerade stadsinsatser i europeiska städer.

URBACT III-programmet organiseras kring fyra huvudmål:

1. Kapacitet för politikens genomförande: Att förbättra städernas kapacitet att kunna hantera hållbar stadspolitik och -praxis på ett integrerat och delaktighetsfrämjande sätt.

2. Utformningen av politiken: Att förbättra utformningen av hållbara strategier och handlingsplaner i städer.

3. Genomförande av politiken: Att förbättra genomförandet av integrerade och hållbara stadsstrategier och handlingsplaner i städer.

4. Skaffa nya och dela med sig av kunskaper: Att säkerställa att yrkesutövare och beslutsfattare på alla nivåer har ökad åtkomst till kunskaper och delar med sig av sitt kunnande när det gäller samtliga aspekter av hållbar stadsutveckling för att förbättra stadsutvecklingspolitiken.

För att nå dessa mål kommer URBACT III att ta fram tre typer av insatser: transnationellt utbyte, förbättrad kapacitet samt kapitalisering och spridning. Var och en av dessa insatser kommer att bygga vidare på de styrkor som utvecklades i URBACT II.

Fokus på tematiska mål 

Även om stadsproblemens typ och art varierar från stad till stad kommer URBACT III i synnerhet att fokusera på ett antal gemensamma teman som europeiska städer står inför.

 • Tematiskt mål 1: Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
 • Tematiskt mål 4: Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer
 • Tematiskt mål 6: Skydda miljön och främja resurseffektivitet
 • Tematiskt mål 8: Främja sysselsättning och stöda arbetskraftens rörlighet
 • Tematiskt mål 9: Främja social integration och bekämpa fattigdom

Denna koncentration kommer att nås genom fokus på utlysningar för URBACT III-aktiviteter för dessa tematiska mål. 

Förväntade effekter

 • Yrkesutövarna i städerna har ökad kunskap och kapacitet när det gäller integrerade insatser för hållbar stadsutveckling
 • Städerna har utformat integrerade strategier och handlingsplaner för hållbar stadsutveckling
 • Städerna har förbättrat sina resultat när det gäller genomföring av integrerade planer för hållbar stadsutveckling
 • Yrkesutövare och beslutsfattare på alla nivåer har ökad åtkomst till tematiska kunskaper rörande URBACT när det gäller hållbar stadsutveckling och utnyttjar dem

Regions

 • Austria
 • Belgium
 • Bulgaria
 • Croatia
 • Cyprus
 • Czechia
 • Denmark
 • Estonia
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Greece
 • Hungary
 • Ireland
 • Italy
 • Latvia
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Malta
 • Netherlands
 • Poland
 • Portugal
 • Romania
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spain
 • Sweden
 • United Kingdom

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 74,301,909.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 96,324,550.00 €

Total EU contribution: 74,301,909.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFIR003