(Interreg V-A) SE-FI-NO - Sweden-Finland-Norway (Botnia-Atlantica)

Interreg

Ytterligare verktyg

 

Programme description

Huvudsyften

Syftet med samarbetsprogrammet är att hantera ett antal utmaningar i samband med att Europa 2020-strategin genomförs i det glest befolkade norra Mellansverige och -Norge, samt västra Mellanfinland över Bottniska viken.

Programmet ska främst fokusera på att stärka forsknings- och innovationssystemet genom att förbättra de gränsöverskridande forsknings- och innovationscentren. En annan prioritering är att skydda miljön och se till att fler får ta del av natur- och kulturarv på ett hållbart sätt. I detta ingår att utveckla världsarven i Bottniska vikens skärgård. Programmet ska också stärka konkurrenskraften hos små och medelstora företag via samarbete över gränserna. Dessutom kommer programmet att bidra till att förbättra den öst-västliga transportkorridor som länkar samman Norge, Sverige och Finland i programområdet.

Programmet ska utveckla och genomföra gemensamma lösningar för gemensamma problem, till exempel i form av verktyg samt fysiska och virtuella mötesplatser som främjar innovation. Den offentliga sektorn förväntas ha en viktig roll i att kräva, utveckla och kommersialisera innovativa lösningar.

Botnia-Atlantica kommer också att utgöra ett viktigt bidrag till genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen.

Finansieringsprioriteringar

Programmet ska ha följande huvudprioriteringar:

 1. Utvecklande av varaktiga kompetenscentra och utökat användande av innovationer
 2. Utökad kapacitet för affärssamarbete över gränserna
 3. Högre grad av hållbart nyttjande av natur- och kulturarv
 4. Ökad beredskap att klara miljörelaterade utmaningar
 5. Utökat antal strategier till stöd för öst-västliga transportlänkar

Några av de förväntade resultaten

 • 216 nya forskare inom Fo&U som stöttas via nätverk i kluster och kompetenscentra
 • 5 % ökning av antalet små och medelstora företag med egna Fo&U-aktiviteter
 • 5 % ökning av antalet små och medelstora företag som samarbetar med andra, genom rådgivningstjänster, nätverk och kartläggning
 • 10 600 fler besökare till världsarv som mottar stöd
 • Förbättrad bevarandestatus för miljön, genom att mäta vattenkvaliteten
 • Ett antal nya transportstrategier som presenterats för viktiga personer och som underlättats genom gränsöverskridande förberedelser av grunderna för strategier

Programdokument

Programdokument Botnia-Atlantica

Regions

 • Finland
  • LÄNSI-SUOMI
  • Pohjois- ja Itä-Suomi
 • Sweden
  • Norra Sverige
  • Norra Mellansverige
  • Mellersta Norrland
  • Övre Norrland

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 36,334,420.00 €

Thematic priorities

 • TA - Technical Assistance
 • TO1 - Research and innovation
 • TO3 - SMEs competitiveness
 • TO6 - Environment and resource efficiency
 • TO7 - Transport and energy networks

Financial information

Total OP budget: 61,284,055.00 €

Total EU contribution: 36,334,420.00 €

CCI number: 2014TC16RFCB028