Entreprenörskap och kompetens, Ålands strukturfondsprogram 2014-2020

Finland

Ytterligare verktyg

 

Programme description

Finlands autonoma region Åland investerar ESF-fonder i utbildning, yrkeskompetens och social inkludering för att stärka anställningsbarhet för ungdomar, lika möjligheter och ekonomisk mångfald.

Finlands autonoma region Åland kommer att använda sitt operativa program för flera fonder 2014-2020 för att ge arbetstagare ny kunskap och ny kompetens till en mer mångfaldig, modern ekonomi och öka anställningsbarhet, produktivitet och innovation. Insatserna kommer att inriktas på ungdomar, enligt rekommendationerna i Europa 2020 för Finland. På grundval av det tematiska arbetet från det föregående operativa programmet kommer regionen att utöka åtgärderna för utbildning och socialt inkluderande och därigenom komplettera sysselsättningsmålen.

Det operativa programmet finansieras av ESF och Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) till ett värde av 10 miljoner euro.

Finansieringen från ESF omfattar följande prioriteter:

 • Över hälften av de tillgängliga medlen kommer att användas för att stärka allmän utbildning, yrkesutbildning och yrkesrelaterade kunskaper. Ungdomarna är det viktigaste målet för denna investering, men åtgärderna kommer också att främja livslångt lärande. Allmän utbildning och yrkesutbildning kommer att inriktas på att utrusta ungdomar och andra arbetssökande för arbetsmarknadens behov.
 • Arbetslösheten kommer att minska genom att man hjälper arbetssökande att finna en hållbar, högkvalitativ anställning och ökar rörligheten på arbetsmarknaden. Med 30 procent av de tillgängliga medlen kommer denna prioritet att omfatta särskilda åtgärder för att hjälpa icke-sysselsatta människor, inklusive migranter, att undanröja hinder för arbete.
 • Den resterande femtedelen av budgeten kommer att investeras i att främja social integration, minska fattigdomen och bekämpa orättvis diskriminering. Människor med funktionshinder eller personer som endast kan arbeta halvtid kommer att få stöd att finna ett arbete som ger dem möjlighet att delta på arbetsmarknaden.

Erufs prioriteter:

 • Den första prioriteten kommer att inriktas på att förbättra verksamheterna inom forskning och innovation samt de små och medelstora företagens konkurrensförmåga. Syftet är att diversifiera företagsstrukturen och öka antalet innovativa företag. Åland kommer att investera i forskning och innovation genom ett nytt finansiellt instrument som tilldelas cirka 65 % av Eruf-anslaget. Genom investeringarna kommer Åland att i första hand lägga grunderna till och skapa nya möjligheter för forsknings- och innovationsverksamheter i företagen.
 • Programmet kommer att bidra till att upprätta samarbete mellan forskningsorgan och små och medelstora företag. Omkring 70 företag kommer att få stöd för att öka konkurrenskraften och diversifiera Ålands ekonomiska struktur. Dessa investeringar ger Åland ett unikt tillfälle att skapa och förbättra forsknings- och innovationskompetens i företag som för närvarande befinner sig i de tidigaste stadierna av utveckling.
Förväntad effekt

Programmet förväntas hjälpa fler människor, framför allt ungdomar och arbetssökande, att finna en hållbar anställning i regionen. Människor som riskerar utestängning, till exempel migranter och funktionshindrade, kommer också att kunna delta mer aktivt på arbetsmarknaden genom förbättrad social jämställdhet.

Program text

Ålands strukturfondsprogram, Entreprenörskap och kompetens 2014-2020

Regions

 • Finland
  • ÅLAND (NUTS 1)
  • ÅLAND

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 2,322,538.00 €
 • European Social Fund (ESF): 2,701,962.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 10,049,000.00 €

Total EU contribution: 5,024,500.00 €

View the data

CCI number: 2014FI05M2OP001