(Interreg V-A) SE-DK-NO - Sweden-Denmark-Norway (Öresund-Kattegat-Skagerrak)

Interreg

Ytterligare verktyg

 

Programme description

Huvudsyften

Syftet med samarbetsprogrammet är att bemöta de viktigaste gränsöverskridande utmaningarna i samband med genomförandet av Europa 2020-strategin i den här dynamiska gränsregionen som innefattar storstadsregionerna Köpenhamn-Malmö, Göteborg och Oslo samt landsbygdsområden. Programmet består av två underprogram (Öresund och Kattegatt-Skagerrak), som formellt fungerar som en enhet. Programmet kommer att stärka kapaciteten hos gränsöverskridande forsknings- och innovationssystem, så att dessa blir starkare knutna till EU och andra internationella system. I detta ingår European Spallation Source (ESS) och den svenska forskningsanläggningen MAX IV. Det viktigaste målet är ökad kommersialisering av innovationer och att företagen blir mer delaktiga i Fo&I-systemet. Programmet kommer att bidra till grön tillväxt genom att öka produktionen och användningen av förnybar energi, förbättra och utvidga distributionsnäten, främja innovation i fråga om förnybar energi, samt minska energiförbrukningen i den offentliga sektorn. När det gäller tillgänglighet och förbindelser kommer programmet att bidra till att transportkorridorer i Norge ansluts till TEN-T-nätverket, främst genom att komplettera planerade TEN-T-projekt. Förbindelserna mellan programområdets centrala och perifera delar kommer också att förbättras. Slutligen ska programmet bidra till ökad sysselsättning och gränsöverskridande samarbeten i mikroföretag, egna företag och nystartade företag. Det ska också öka den gränsöverskridande rörligheten med hjälp av aktiviteter som syftar till att överbrygga juridiska och gränsöverskridande hinder, samt underlätta kvalifikationsbedömningar.

Finansieringsprioriteringar

Programmet ska ha följande huvudprioriteringar:

 1. Stärka forskning, utveckling och innovation och utöka verksamheten inom tillämpad forskning och innovation
 2. Främja produktion och distribution av förnybar energi
 3. Främja energieffektivitet och användande av förnybar energi i den offentliga sektorn
 4. Stödja TEN-T-nätverket med hållbara lösningar
 5. Främja sysselsättning via egenföretagande i nya företag och mikroföretag
 6. Utöka arbetskraftens rörlighet över gränserna

Några av de förväntade resultaten:

 • 1 000 nya forskare som – tillsammans med företag som verkar inom särskilt starka områden i ÖKS-regionen – samarbetar över gränserna eller internationellt
 • 5 % ökning av andelen Fo&U-aktiviteter i den regionala BNP:n
 • 10 % ökning av produktionen av förnybar energi
 • 6 % minskning av energianvändandet i offentliga byggnader
 • 7 % minskning av transporttiden med järnväg i förhållande till transporttiden via väg
 • 91 800 nyanställningar i små företag
 • 3 550 nya gränspendlare

Regions

 • Denmark
  • Hovedstaden
  • Sjælland
  • Midtjylland
  • Nordjylland
 • Sweden
  • Sydsverige
  • Västsverige

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 135,688,261.00 €

Thematic priorities

 • TA - Technical Assistance
 • TO1 - Research and innovation
 • TO4 - Low-carbon economy
 • TO7 - Transport and energy networks
 • TO8 - Employment and labour market

Financial information

Total OP budget: 271,376,522.00 €

Total EU contribution: 135,688,261.00 €

CCI number: 2014TC16RFCB026