North Sea

Interreg

Ytterligare verktyg

 

Programme description

Huvudsyften

Sedan det första Nordsjöprogrammet startade har samarbetet i regionen mognat och förstärkts. För varje programperiod har man lyckats höja ambitionerna vad gäller de finansierade projektens inverkan och varaktighet. Denna utveckling fortsätter med det nya Nordsjöregionprogrammet under perioden 2014–2020.

Det övergripande syftet med programmet är att stödja utvecklingen och främja hållbar ekonomisk tillväxt i hela Nordsjöregionen. Programmet ska hjälpa företag, institutioner, myndigheter, icke-statliga organisationer och andra att dra nytta av varandras kunskaper, dela med sig av erfarenheter och samarbeta för att utarbeta realistiska lösningar på de problem som är gemensamma för alla organisationer i regionen.

Finansieringsprioriteringar

Programmet ska ha fyra huvudprioriteringar:

 • Prioritet 1: Tillväxttänkande – att stödja den ekonomiska tillväxten i Nordsjöregionen genom att främja företagens investeringar i forskning och innovation och skapa länkar och synergieffekter mellan företag, forsknings- och utvecklingscenter samt den högre utbildningssektorn. Detta innebär framför allt att främja investeringar i utveckling av produkter och tjänster, tekniköverföring, social innovation, ekoinnovation, allmännytta, stimulering av efterfrågan, nätverk, kluster och öppen innovation genom smart specialisering, samt att stödja teknisk och tillämpad forskning, pilotverksamhet, tidiga produktvalideringsåtgärder, avancerad tillverkningskapacitet och förstagångsproduktion, i synnerhet inom viktig möjliggörande teknik samt spridning av teknik för allmänna syften.
 • Prioritet 2: Ekoinnovation – stimulera den gröna ekonomin genom att stödja övergången till en resurseffektiv ekonomi och främja grön tillväxt, ekoinnovation och miljöinriktad resultatstyrning inom den offentliga och privata sektorn.
 • Prioritet 3: Hållbar Nordsjöregion – skydda mot klimatförändringar och bevara miljön genom att stödja investeringar i anpassningar till klimatförändringarna, däribland inriktning på ekosystem och skydd och återställande av biologisk mångfald och jord samt att främja ekosystemtjänster, bland annat NATURA 2000 och grön infrastruktur.
 • Prioritet 4: Främja grön transport och rörlighet genom att utveckla och förbättra miljövänliga(inklusive tysta) transportsystem och transportsystem med låga‐koldioxidutsläpp, däribland inre vattenvägar och sjötransport, hamnar, multimodala förbindelser och flygplatsinfrastruktur för att främja hållbar regional och lokal rörlighet.

Förväntade effekter

 • Utveckla nya eller förbättrade partnerskap för utbyte av kunskap mellan företag, lärosäten, myndigheter och slutanvändare med inriktning på långsiktigt samarbete kring utveckling av produkter och tjänster. Förbättra den regionala innovationskapaciteten för att öka den långsiktiga innovationsnivån och stödja strategier för smart specialisering. Stimulera den offentliga sektorn att skapa efterfrågan på innovation och innovativa lösningar för bättre samhällsservice.
 • Främja utveckling och införande av produkter, tjänster och processer som ska påskynda den gröna omställningen inom Nordsjöregionens ekonomi. Stimulera införande av nya produkter, tjänster och processer som ska minska miljöpåverkan inom Nordsjöregionen.
 • Demonstrera nya och/eller förbättrade metoder för att göra utvalda platser mer motståndskraftiga mot klimatet. Utveckla nya metoder för långsiktigt hållbar skötsel av Nordsjöns ekosystem.
 • Ta fram exempel på innovativa och/eller förbättrade transport- och logistiklösningar med potential att överföra stora godsvolymer från långa vägtransporter. Stimulera mottagligheten för och användningen av gröna transportlösningar för regional gods- och persontransport.

Regions

 • Belgium
  • Antwerpen
  • Oost-Vlaanderen
  • West-Vlaanderen
 • Denmark
  • Sjælland
  • Syddanmark
  • Midtjylland
  • Nordjylland
 • Germany
  • BREMEN
  • HAMBURG
  • NIEDERSACHSEN
  • Braunschweig
  • Hannover
  • Lüneburg
  • Weser-Ems
  • SCHLESWIG-HOLSTEIN
 • Netherlands
  • NOORD-NEDERLAND
  • Groningen
  • Friesland
  • Drenthe
  • Overijssel
  • Flevoland
  • Zuid-Holland
  • Zeeland
 • Sweden
  • Södra Sverige
  • Småland med öarna
  • Sydsverige
  • Västsverige
  • Norra Mellansverige
 • United Kingdom
  • NORTH EAST
  • Tees Valley & Durham
  • Northumberland and Tyne & Wear
  • YORKSHIRE & THE HUMBER
  • East Riding & North Lincolnshire
  • North Yorkshire
  • South Yorkshire
  • West Yorkshire
  • EAST MIDLANDS
  • Derbyshire & Nottinghamshire
  • Leicestershire, Rutland and Northamptonshire
  • Lincolnshire
  • East Anglia
  • Essex
  • Kent
  • Eastern Scotland
  • North Eastern Scotland
  • Highlands and Islands

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 167,253,971.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 328,773,520.00 €

Total EU contribution: 167,253,971.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFTN005