Operativt program 'Västsverige'

Program enligt målet regional konkurrenskraft och sysselsättning som samfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)

Sverige

Ytterligare verktyg

 

Den 16 augusti 2007 godkände Europeiska kommissionen ett regionalt operativt program för Västsverige för perioden 2007–2013. Programmet omfattas av målet för regional konkurrenskraft och sysselsättning och har en budget på omkring 165 miljoner euro. Gemenskapens investeringar genom Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) uppgår till ungefär 64 miljoner euro, vilket motsvarar cirka 3,4 % av EU:s sammanlagda investeringar i Sverige inom ramen för sammanhållningspolitiken för 2007–2013.

1. Programmets mål och syfte

Huvudmålet för det regionala operativa programmet för Västsverige är att förbättra den ekonomiska tillväxten genom att skapa fler företag och uppmuntra entreprenörskap. Målet är också att bidra till nya jobb och underlätta en hållbar stadsutveckling. Programmets strävar efter att

 • främja kunskapsbaserad innovation,
 • övervinna problem i vissa stadsdelar,
 • staden och regionen ska ha sammanhängande mål.

2. Förväntade effekter av investeringarna

Det operativa programmet ska lägga grunden för 3 500 nya arbetstillfällen och främja bildandet av 1 300 nya företag. Ungefär 4 750 företag har bekräftat att de kommer att delta i tillväxtfrämjande aktiviteter. Programmet ska skapa minst 20 investeringsprojekt för att förbättra utsatta stadsdelars attraktivitet.

3. Prioriterade områden

Det operativa programmet ”Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige” är uppbyggt kring följande prioriterade områden:

 • Entreprenörskap och innovativt företagande.
 • Samverkansinitiativ och innovativa miljöer.
 • Hållbar stadsutveckling.

Prioriterat område 1: Entreprenörskap och innovativt företagande [ungefär 43,6 % av de samlade medlen]

Detta prioriterade område omfattar bl.a. följande särskilda mål:

 • Främja företagarandan hos potentiella företagare.
 • Sprida idéer och uppfinningar.
 • Företagande.
 • Företagstillväxt.
 • Kapitalförsörjning.

Prioriterat område 2: Samverkansinitiativ och innovativa miljöer [ungefär 38,2 % av de samlade medlen]

Huvudmålet är att främja nätverk och kluster och att stärka innovationsförmåga och kompetens.

Prioriterat område 3: Hållbar stadsutveckling [ungefär 15,6 % av de samlade medlen]

Verksamhetens mål är att ge nytt liv åt utsatta stadsdelar. Stadsförnyelse ska bidra till sammanhållning och integration av sådana stadsområden i hela regionen.

Prioriterat område 4: Tekniskt bistånd [ungefär 3,1 % av de samlade medlen]

Tekniskt bistånd ingår som en del i genomförandet av programmet. Stödet täcker administration, övervakning, utvärdering och kontroll.

Tekniska och finansiella uppgifter

Operativt program 'Västsverige'

Typ av insats

Operativt program

CCI

2007SE162PO003

Number of decision

C/2007/3967

Datum för slutligt godkännande

16/08/2007

Fördelning av medel efter insatsområden

Insatsområde EU:s investeringar Nationell offentlig medfinansiering Total offentlig medfinansiering
Entreprenörskap och innovativt företagande 25 812 619 46 099 099 71 911 718
Samverkansinitiativ och innovativa miljöer 25 210 325 37 815 487 63 025 812
Hållbar stadsutveckling 10 000 000 15 000 000 25 000 000
Tekniskt bistånd 2 542 623 2 542 623 5 085 246
Totalt 63 565 567 101 457 209 165 022 776