Operativt program 'Stockholm'

Operativt program ”Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Stockholm 2007–2013” – program enligt målet regional konkurrenskraft och sysselsättning som samfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)

Sverige

Ytterligare verktyg

 

Den 16 augusti 2007 godkände Europeiska kommissionen det regionala operativa programmet för Stockholmsregionen för perioden 2007–2013. Programmet omfattas av målet för regional konkurrenskraft och sysselsättning och har en budget på omkring 94 miljoner euro. Gemenskapens stöd genom Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) uppgår till ungefär 38 miljoner euro, vilket motsvarar cirka 2,0 % av EU:s sammanlagda investeringar i Sverige inom ramen för sammanhållningspolitiken för 2007–2013.

1. Programmets mål och syfte

Det operativa programmet övergripande mål är att stärka Stockholmsregionens internationella konkurrenskraft. Det kommer i synnerhet att vara inriktat på små och medelstora företag och utökat samarbete mellan näringsliv, den akademiska världen och den offentliga sektorn. Programmet kommer också att främja entreprenörskap, stimulera innovation och förbättra integrationen av invandrare.

Programmet syftar till att skapa 300 nya företag och 1 300 nya arbetstillfällen för både män och kvinnor. Ytterligare 3 150 företag kommer att delta i satsningar inom programmet. Programmet kommer att vara inriktat på förbättrad kunskapsutveckling, ökad export och effektiv energianvändning. Dessutom står företagande och företagsutveckling i centrum, liksomatt förbättra regionens tillgänglighet.

2. Förväntade effekter av investeringarna

Programmet förväntas skapa 1 300 nya arbetstillfällen och 300 nya företag. Omkring 400 företag kommer att delta i utveckling av (internationella) marknader, produktutveckling eller arbetet med att sänka energikonsumtionen. Ytterligare 250 företag kommer att samarbeta i syfte att främja innovation, 250 företag kommer att delta i projekt om företagande och 45 kooperativa företagsnätverk kommer att upprättas. Dessutom kommer 2 500 företag att få startrådgivning och 100 företag få stöd genom riskkapital. I alla projekt bör minst 40 % kvinnor delta.

3. Prioriterade områden

Det regionala operativa programmet för Stockholm är uppbyggt kring följande prioriterade områden:

Prioriterat område 1: Utveckla storstadens innovativa miljöer [ungefär 40 % av de samlade medlen]

Målet är att bidra till kunskapsutveckling och kommersialisering av varor och tjänster både på den inhemska marknaden och för export, att tillvarata alla invånares kompetens och understödja energi- och resurseffektivitet. Kluster och innovationssystem kommer att stimuleras och mötesplatser skapas för att främja innovation och utveckling genom rådgivning och tillhandahållande av riskkapital. Att förhindra diskriminering är en annan viktig fråga.

Prioriterat område 2: Företagsutveckling [ungefär 32 % av de samlade medlen]

Målet är att tillhandahålla information, utbildning och rådgivning till små och medelstora företag och entreprenörer, liksom att erbjuda finansieringslösningar och tillgång till kapital. I detta sammanhang ses Jeremie- och Jessica-programmen som intressanta möjligheter. Ett annat syfte är att stärka samarbetet mellan den akademiska världen och industrin.

Prioriterat område 3: Tillgänglighet [ungefär 24 % av de samlade medlen]

Målet är att förbättra Storstockholmsregionens tillgänglighet, se till att tillgången till bostäder och transport står i förhållande till befolkningstillväxten, förbättra samarbetet med regionerna utanför Stockholmsregionen och förbättra samordningen mellan olika typer att kollektivtransport och godstransport.

Prioriterat område 4: Tekniskt stöd [ungefär 4 % av de samlade medlen]

Målet är att stödja förvaltning, övervakning och utvärdering av det operativa programmet, samt tillhörande kommunikations- och informationsverksamhet.

Tekniska och finansiella uppgifter

Operativt program 'Stockholm'

Typ av insats

Operativt program

CCI

2007SE162PO005

Number of decision

C/2007/3975

Datum för slutligt godkännande

16/08/2007

Fördelning av medel efter insatsområden

Insatsområde EU:s investeringar Nationell offentlig medfinansiering Total offentlig medfinansiering
Utveckla storstadens innovativa miljöer 15 028 508 22 858 360 37 886 868
Företagsutveckling 12 022 806 12 022 806 24 045 612
Tillgänglighet 9 017 105 13 713 514 22 730 619
Tekniskt bistånd 1 502 851 1 502 851 3 005 702
Totalt 37 571 270 50 097 531 87 668 801