Operativt program 'Småland och öarna'

Program enligt målet regional konkurrenskraft och sysselsättning som samfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)

Sverige

Ytterligare verktyg

 

Den 9 augusti 2007 godkände kommissionen det regionala operativa programmet för Småland och öarna (Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län) för perioden 2007–2013. Programmet omfattas av målet för regional konkurrenskraft och sysselsättning och har en total budget på omkring 168 miljoner euro. Gemenskapens stöd genom Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) uppgår till ungefär 67 miljoner euro, vilket motsvarar cirka 3,6 % av EU:s sammanlagda investeringar för Sverige inom ramen för sammanhållningspolitiken för 2007–2013.

1. Programmets mål och syfte

Programmet syftar när det gäller miljöskydd till att tillvarata regionens resurser och därigenom bidra till hållbar ekonomisk tillväxt, utveckling och konkurrenskraft. Detta kommer att göra det möjligt för regionen att öka sin förmåga till anpassning och ta itu med framtida utmaningar. Programmet planeras dessutom innehålla åtgärder för interregionalt samarbete.

Programmets mål är skapa 1 200 nya företag och 4 200 nya arbetstillfällen och att skapa ett väl samordnat kollektivtrafikssystem i regionen. Huvudsyftet med stödet är emellertid att investera i åtgärder som:

  • leder till ökad tillgänglighet till arbete, fritidsaktiviteter, utbildning, informations- och kommunikationsteknik och innovation,
  • förnyar näringslivet i regionen genom att erbjuda insatser för kluster och nätverk.

2. Förväntade effekter av investeringarna

Programmet förväntas skapa 4 200 nya arbetstillfällen och 1 200 nya företag, lika fördelade mellan män och kvinnor. Programmet kommer att innehålla 20 innovativa forsknings- och utvecklingsprojekt för samarbete mellan näringsliv, högskola/universitet och den offentliga sektorn. Ytterligare 10 projekt kommer att främja entreprenörskap medan 100 företag kommer att delta i produktutvecklingsprojekt. Dessutom kommer 100 företag att samarbeta för att vidga marknaden och 56 projekt kommer att få stöd i from av riskkapital. Det operativa programmet syftar till att skapa fem nya transport- och kommunikationslösningar för att minska pendlingstiden och att öka samordningen mellan olika transportsystem.

3. Prioriterade områden

Det operativa programmet för Småland och öarna är uppbyggt kring följande prioriterade områden:

Prioriterat område 1: Tillgänglighet [ungefär 32 % av de samlade medlen]

Syftet med denna prioritering är att stärka den regionala konkurrenskraften genom att utveckla ett programområde med en väl utbyggd infrastruktur för att göra regionen större och starkare med minsta tänkbara miljöbelastning och på lika villkor för män och kvinnor. Syftet är att med beaktande av programmets övergripande kriterier bidra till fungerande kommunikationer (trafikering och infrastruktur) för näringsliv och boende, och på så sätt bredda näringslivet genom att minska antalet arbetsmarknadsregioner. Ett annat syfte är att minska energianvändningen och koldioxidutsläppen per invånare och samhällssektorer genom insatser som syftar till intermodala lösningar för person- och godstrafik samt åtgärder som handlar om utveckling och stimulering av nya IT-tjänster och tillämpningar.

Prioriterat område 2: Innovation och förnyelse [ungefär 64 % av de samlade medlen]

Detta prioriterade område omfattar åtgärder inom områdena innovativa miljöer och processer och entreprenörskap. Åtgärderna tar sikte på förnyelse av näringslivet och stimulans av människors förmåga att starta företag. Syftet är att stärka den lokala och regionala konkurrenskraften genom att utveckla ett programområde med konkurrenskraftiga företag och starkt entreprenörskap, som ger en hållbar tillväxt. Det regionala strukturfondsprogrammet ska därför stimulera insatser där företag samverkar i syfte att stärka sin konkurrenskraft, med stöd av den offentliga sektorn och högskola/FoU.

Prioriterat område 3: Tekniskt stöd [ungefär 4 % av de samlade medlen]

Syftet är att stödja förvaltning, övervakning och utvärdering av det operativa programmet, liksom tillhörande kommunikations- och informationsverksamhet.

Tekniska och finansiella uppgifter

Operativt program 'Småland och öarna'

Typ av insats

Operativt program

CCI

2007SE162PO002

Number of decision

C/2007/3897

Datum för slutligt godkännande

09/08/2007

Fördelning av medel efter insatsområden

Insatsområde EU:s investeringar Nationell offentlig medfinansiering Total offentlig medfinansiering
Tillgänglighet 27 081 558 42 358 334 55 337 328
Innovation och förnyelse 37 663 117 56 494 676 107 907 793
Tekniskt stöd 2 697 695 2 697 695 5 395 390
Totalt 67 442 370 101 550 705 168 640 511