Operativt program 'Skåne-Blekinge'

Program enligt målet regional konkurrenskraft och sysselsättning som samfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)

Sverige

Ytterligare verktyg

 

Den 16 augusti 2007 godkände Europeiska kommissionen ett regionalt operativt program för Skåne-Blekinge för perioden 2007–2013. Programmet omfattas av målet för regional konkurrenskraft och sysselsättning och har en total budget på omkring 141 miljoner euro. Gemenskapen bidrar genom Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) med omkring 70 miljoner euro, vilket motsvarar ca 3,7 % av EU:s sammanlagda investeringar i Sverige inom ramen för sammanhållningspolitiken för 2007–2013.

1. Programmets syfte och mål

Det regionala operativa programmet för Skåne-Blekinge 2007–2013 har som övergripande mål att skapa fler företag och öka företagens fackkunskap och innovationspotential. Programmet syftar till att förbättra tillgängligheten, öka användningen av informations- och kommunikationsteknik och att tillvarata potentialen för ekonomisk tillväxt i storstadsområdena.

2. Förväntade effekter av investeringarna

Programmet förväntas ge 1 900 nya arbetstillfällen och 500 nya företag. Inom ramen för programmet kommer dessutom 65 innovationsfrämjande system för näringslivet att inrättas. Programmet kommer att vara inriktat på informations- och kommunikationslösningar för att skapa 55 nya informations- och kommunikationsrelaterade tjänster.

3. Prioriterade områden

Det regionala strukturfondsprogrammet för Skåne-Blekinge omfattar följande särskilda mål:

  • Innovation och förnyelse.
  • Tillgänglighet.
  • Särskilda storstadsinsatser.

Prioriterat område 1: Innovation och förnyelse [ungefär 46 % av de samlade medlen]

Målet är att främja innovation genom att skapa fler företag, ökad sysselsättning och starkare innovationsstrukturer, inbegripet kluster för att förbättra regionens internationella konkurrenskraft.

Prioriterat område 2: Tillgänglighet [ungefär 25 % av de samlade medlen]

Målet är att förbättra regionens inomregionala, nationella och internationella tillgänglighet. Förbättrad tillgänglighet kommer att stärka konkurrenskraften och bidra till hållbar regional utveckling.

Prioriterat område 3: Särskilda storstadsinsatser [ungefär 25 % av de samlade medlen]

Målet är att vidta särskilda åtgärder i storstadsområdena för att stärka den hållbara utveckling som befrämjar hela regionens tillväxt.

Prioriterat område 4: Tekniskt stöd [ungefär 4 % av de samlade medlen]

Det tekniska stödet kommer att användas för att genomföra programmet. Det täcker administration, övervakning, utvärdering och kontroll.

Tekniska och finansiella uppgifter

Operativt program 'Skåne-Blekinge'

Typ av insats

Operativt program

CCI

2007SE162PO001

Number of decision

C/2007/3897

Datum för slutligt godkännande

09/08/2007

Fördelning av medel efter insatsområden

Insatsområde EU:s investeringar Nationell offentlig medfinansiering Total offentlig medfinansiering
Innovation och förnyelse 40 284 682 40 284 682 80 569 364
Tillgänglighet 11 672 517 11 672 517 23 345 034
Särskilda storstadsinsatser 15 905 264 15 905 264 31 810 528
Tekniskt stöd 2 827 602 2 827 602 5 665 204
Totalt 70 690 065 70 690 065 141 390 130