Operativt program: 'Övre Norrland'

Program enligt målet regional konkurrenskraft och sysselsättning som samfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)

Sverige

Ytterligare verktyg

 

Den 16 augusti 2007 godkände Europeiska kommissionen ett regionalt operativt program för Övre Norrland (Norrbotten och Västerbotten) för perioden 2007–2013. Programmet omfattas av målet regional konkurrenskraft och sysselsättning och har en sammanlagd budget på omkring 485 miljoner euro. EU-stödet genom Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) uppgår till ca 243 miljoner euro, vilket motsvarar omkring 12,9 % av de totala EU-investeringarna i Sverige inom ramen för sammanhållningspolitiken 2007–2013.

1. Programmets mål och syfte

Det övergripande målet med programmet är att bidra till en långsiktig hållbar tillväxt genom att stärka den regionala konkurrenskraften och förstärka regionens position som en innovativ och framgångsrik region i Europa. Programmet ska bidra till att skapa 3 000 nya företag och 8 000 nya arbetstillfällen för kvinnor och män. Det kommer att inriktas på att förbättra förutsättningarna för entreprenörskap, nyföretagande och innovation och på att utveckla transportsystem och IT-infrastruktur som är långsiktigt hållbara. En viktig aspekt av programmet är att förbättra levnadsvillkoren och öka regionens attraktivitet. I programmet planeras också samarbete med andra regioner.

2. Förväntade effekter av investeringarna

Programmet förväntas skapa 8 000 nya arbetstillfällen och 3 000 nya företag. Omkring 400 företag kommer att delta i internationellt samarbete och 15 projekt kommer att ägnas åt skydd av miljön och kulturarvet. Åtgärder kommer också att vidtas för ett långsiktigt hållbart system för transport av gods och personer. Test- och övningsverksamhet i vinterklimat och utveckling av rymdverksamhet är andra områden som förväntas växa, tillsammans med användning av biobränsle och annan miljöteknik. I programmet ingår 50 projekt med samarbete mellan näringslivet, forskningsinstitut och den offentliga sektorn.

3. Prioriterade områden

Det regionala operativa programmet för Övre Norrland är uppbyggt kring följande prioriterade områden:

Prioriterat område 1: Innovation och förnyelse [ungefär 73 % av de samlade medlen]

I centrum för detta prioriterade område står stimulans av entreprenörskap och nyföretagande och samarbete mellan universitet/forskning, näringsliv och offentlig sektor. I detta ingår följande fyra delområden:

1. Entreprenörskap och nyföretagande. Tonvikten kommer att ligga på att skapa de rätta förutsättningarna för kreativitet, innovation och nyföretagande. En väl fungerande kreditmarknad med möjligheter till lån och kapitalfinansiering är nödvändiga förutsättningar.

2. Innovativa miljöer. Tonvikten ligger på att bygga vidare på det tidigare goda samarbetet mellan universitet/forskning, näringsliv och offentlig sektor, med särskild inriktning på små och medelstora företag.

3. Internationellt samarbete. Samarbete med partner från andra länder till nytta för forskare och små och medelstora företag.

4. Regional attraktivitet. Tonvikten ligger på utveckling av verksamhet som baseras på naturmiljöer, kultur och kulturarv.

Prioriterat område 2: Tillgänglighet [ungefär 23 % de samlade medlen]

Det långsiktiga målet är att utveckla ett långsiktigt hållbart transportsystem och en långsiktigt hållbar IT-infrastruktur. De viktigaste målen är tillgänglighet vad gäller arbetstillfällen, tjänster och kultur. Följande tre delområden ingår:

1. Samverkan mellan transportslag. För att regionen ska kunna vara attraktiv behövs effektiva och miljövänliga transportsystem, intermodala transportlösningar och terminalpunkter och att man finner nya transportlösningar med effektiva transportkedjor där flera transportslag samverkar.

2. Regionförstoring. Syftet är att utveckla säkra och effektiva system för persontransporter som kan utöka det godtagbara pendlingsavståndet. Stora järnvägsprojekt längs kusten är en hög prioritering.

3. Informations- och kommunikationsteknik. Syftet är att utveckla en långsiktig hållbar IT-infrastruktur med god tillgänglighet genom att tillhandahålla konkurrensneutrala kommunikationsnät.

Prioriterat område 3: Tekniskt stöd [ungefär 4 % av de samlade medlen]

Syftet är att stödja förvaltningen, övervakningen och utvärderingen av det operativa programmet och den tillhörande kommunikations- och informationsverksamheten.

Tekniska och finansiella uppgifter

Operativt program: 'Övre Norrland'

Typ av insats

Operativt program

CCI

2007SE162PO008

Number of decision

C/2007/3969

Datum för slutligt godkännande

16/08/2007

Fördelning av medel efter insatsområden

Insatsområde EU:s investeringar Nationell offentlig medfinansiering Total offentlig medfinansiering
Innovation och förnyelse 177 125 070 177 125 070 354 250 140
Tillgänglighet 55 806 529 55 806 529 111 613 058
Tekniskt stöd 9 705 483 9 705 483 19 410 966
Totalt 242 637 082 242 637 082 485 274 164