Operativt program 'Norra Mellansverige'

Program enligt målet regional konkurrenskraft och sysselsättning som samfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)

Sverige

Ytterligare verktyg

 

Den 14 augusti 2007 godkände Europeiska kommissionen ett regionalt operativt program för Norra Mellansverige (Värmland, Dalarna och Gävleborg) för perioden 2007–2013. Programmet omfattas av målet för regional konkurrenskraft och sysselsättning och har en total budget på omkring 390 miljoner euro. Gemenskapen bidrar genom Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) med omkring 195 miljoner euro, vilket motsvarar ca 10,3 % av EU:s sammanlagda investeringar i Sverige inom ramen för sammanhållningspolitiken för 2007–2013.

1. Programmets syfte och mål

Det operativa programmets mål är att skapa 3 000 nya företag och 6 000 nya arbetstillfällen och att öka förvärvsfrekvensen från 77,9 % till 79 % för män och från 73,5 % till 75 % för kvinnor. Utgångsvärdet är från 2004.

Programmet kommer att vara inriktat på nätverk och kluster och kommer således att stärka innovation och förnyelse. Det kommer också att stödja små och medelstora företag och miljöer som främjar utveckling och kompetens. Inom ramen för programmet kommer åtgärder att genomföras för att stärka anslutningar till viktiga transportnät, såsom järnvägar och hamnar. Programmet kommer vidare att innebära att små och medelstora företag får ökad tillgång till informations- och kommunikationsteknik. Dessutom planeras programmet innehålla åtgärder för att ytterligare öka samarbetet inom regionen.

2. Förväntade effekter av investeringarna

Programmet förväntas skapa 6 000 nya jobb och 3 000 nya företag. Minst 40 % av de nya jobben och företagen ska innehas av kvinnor. Programmet kommer att främja 50 samarbetsprojekt mellan näringsliv och universitet/högskolor, 40 projekt avseende förnybar energi samt stå bakom 30 projekt avser små och medelstora företag som önskar sälja produkter eller tjänster internationellt. Programmet kommer att stöda 20 projekt som rör ”regionförstoring” och 25 andra projekt för att öka samverkan mellan olika transportslag och utveckla nya transportlösningar. Programmet kommer också att bidra till ökad täckningsgrad för bredband, från 70 % till 90 % av invånarna.

3. Prioriterade områden

Det regionala operativa programmet för Norra Mellansverige är uppbyggt kring följande prioriterade områden:

Prioriterat område 1: Näringslivsutveckling [ungefär 67,8 % av de samlade medlen]

Det övergripande målet är ökad konkurrenskraft, ökad dynamik och ökad sysselsättning i näringslivet. Övriga mål är en växande tjänstesektor, förbättrat samarbete mellan universitet/högskolor och näringslivet, kunskapsdriven tillväxt, ökad internationalisering bland små och medelstora företag och investeringar i förnybar energi.

Prioriterat område 2: Tillgänglighet [ungefär 28,2 % av de samlade medlen]

Det övergripande målet är en mera konkurrenskraftig samhällsstruktur för rörlighet och tillgänglighet med hjälp av ny teknik som överbryggar avstånd. Andra mål är ett välutbyggt bredbandsnät, ökad samverkan mellan olika transportslag och ökad tillgänglighet/regionförstoring.

Prioriterat område 3: Tekniskt stöd [ungefär 4 % av de samlade medlen]

Målet är att bidra till förvaltning, övervakning och utvärdering av det operativa programmet, liksom tillhörande kommunikations- och informationsverksamhet.

Tekniska och finansiella uppgifter

Operativt program 'Norra Mellansverige'

Typ av insats

Operativt program

CCI

2007SE162PO006

Number of decision

C/2007/3954

Datum för slutligt godkännande

14/08/2007

Fördelning av medel efter insatsområden

Insatsområde EU:s investeringar Nationell offentlig medfinansiering Total offentlig medfinansiering
Näringslivsutveckling 132 188 324 132 188 324 264 376 648
Tillgänglighet 55 000 000 55 000 000 110 000 000
Tekniskt stöd 7 799 513 7 799 513 15 500 228
Totalt 194 987 837 194 987 837 389 876 876