Operativt program: Mellersta Norrland

Program som omfattas av målet regional konkurrenskraft och sysselsättning och som samfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)

Sverige

Ytterligare verktyg

 

Den 9 augusti 2007 godkände Europeiska kommissionen ett regionalt operativt program för Mellersta Norrland (Jämtland och Västernorrland) för 2007–2013. Programmet omfattas av målet regional konkurrenskraft och sysselsättning och har en budget på omkring 353 miljoner euro. Gemenskapens investeringar genom Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) uppgår till ungefär 177 miljoner euro, vilket motsvarar cirka 9,3 % av EU:s sammanlagda investeringar i Sverige inom ramen för sammanhållningspolitiken för 2007–2013.

1. Programmets mål och syfte

Det regionala operativa programmets huvudsyfte är att skapa 1 400 nya företag per år, av vilka 40 % ska startas av kvinnor, liksom att skapa 4 500 nya arbetstillfällen för både män och kvinnor. Programmet ska bidra till tio nya strategiska nätverk mellan företag och mellan företag och forskningsinstitutioner och det kommer att vara inriktat på förnyelse av näringslivet, energi och utveckling av miljövänliga projekt. En annan viktig aspekt av programmet är att förbättra regionens tillgänglighet och göra den mer attraktiv. Det kommer dessutom att innehålla åtgärder för ytterligare interregionalt samarbete.

2. Förväntade effekter av investeringarna

Det operativa programmet ska skapa 1 400 nya företag och 5 000 nya arbetstillfällen per år (av vilka minst 40 % ska vara förbehållna kvinnor) och leda till att investeringarna i forskning och utveckling och produktionen av energi från förnybara källor fördubblas. Programmet kommer dessutom att tillhandahålla både finansiellt stöd och annat stöd till ungefär 5 000 företag. Programmet ska också verka för att öka antalet personer som kan nå det regionala centret inom 45 minuter med 5 % och att öka antalet hushåll som har tillgång till bredband med 5 %. Programmet kommer därför att genomföra fem nya transport- och kommunikationslösningar.

3. Prioriterade områden

Följande prioriterade områden utgör stommen i det operativa programmet för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Mellersta Norrland:

Prioriterat område 1: Förnyelse av näringsliv, energi och miljödriven utveckling [ungefär 73,9 % av de samlade medlen]

De stöd- och tillväxtområden som detta prioriterade område är inriktat på innovation och kunskapsekonomi, energi och miljö. Områdesspecifika initiativ är planerade i tillväxtsektorer så som energi, miljöteknik och turism. Ett annat insatsområde är tillhandahållande av riskkapital.

Prioriterat område 2: Tillgänglighet och attraktivitet [ungefär 22,1 % av de samlade medlen]

Syftet med detta prioriterade område är att bidra till okonventionella lösningar för godstransport och kollektivtrafik, ett vägnät med tillräckligt hög standard, stöd till överföring av godstransporter från väg till järnväg, fortsatt utveckling av IT och bredband till områden som ännu inte täcks. Ett annat mål är att göra regionen mer attraktiv genom att föra fram möjligheten till boende i bergen, skärgården eller en småstad och genom att skapa mötesplatser, kulturevenemang och främja inflyttning, framför allt av personer som är födda utomlands.

Prioriterat område 3: Tekniskt bistånd [ungefär 6,0 % av de samlade medlen]

Syftet är att stödja förvaltning, övervakning och utvärdering av det operativa programmet, liksom tillhörande kommunikations- och informationsverksamhet.

Tekniska och finansiella uppgifter

Operativt program: Mellersta Norrland

Typ av insats

Operativt program

CCI

2007SE162PO007

Number of decision

C/2007/3895

Datum för slutligt godkännande

09/08/2007

Fördelning av medel efter insatsområden

Insatsområde EU:s investeringar Nationell offentlig medfinansiering Total offentlig medfinansiering
Förnyelse av industri, energi och miljödriven utveckling 130 520 537 130 520 537 261 041 074
Tillgänglighet och attraktivitet 39 032 585 39 032 585 78 065 170
Tekniskt bistånd 7 064 711 7 064 711 14 129 422
Totalt 176 617 833 176 617 833 353 235 666