Operativt program 'Östra Mellansverige'

Program enligt målet regional konkurrenskraft och sysselsättning som samfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)

Sverige

Ytterligare verktyg

 

Den 16 augusti 2007 godkände Europeiska kommissionen ett regionalt operativt program för Östra Mellansverige (Uppsala, Södermanland, Örebro, Västmanland and Östergötland) för 2007–2013. Programmet omfattas av målet för regional konkurrenskraft och sysselsättning och har en budget på omkring 229 miljoner euro. Gemenskapens investeringar genom Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) uppgår till ungefär 81 miljoner euro, vilket motsvarar cirka 4,3 % av EU:s sammanlagda investeringar i Sverige inom ramen för sammanhållningspolitiken för 2007–2013.

1. Programmets mål och syfte

Det operativa programmets övergripande mål är att bredda ekonomin genom att öka företagens tillgänglighet, stödja näringslivsutveckling och bredda sysselsättningsbasen. Programmet är vidare inriktat på tätortsfrågor i Örebro, Västerås, Eskilstuna, Uppsala, Linköping and Norrköping, liksom insatser för interregionalt samarbete.

Det är också inriktat på nätverk och kluster och kommer att främja innovation och förnyelse, och miljöer som främjar utveckling och kompetens kommer att få stöd. Programmet ska också stödja företagaranda genom att sprida idéer och uppfinningar och genom att skapa gynnsamma villkor för tillgång till kapital. Inom ramen för programmet planeras också åtgärder för att öka antalet pendlare med 8 % och i större omfattning ansluta städer till bredbandsnät.

2. Förväntade effekter av investeringarna

Programmet kommer att skapa 2 000 nya företag och 4 000 nya arbetstillfällen av vilka minst 40 % ska innehas av kvinnor och minst 15 % av invandrare. Det kommer dessutom att skapa 25 nya kunskapscentrum och bidra till att antalet personer som pendlar till arbetet ökar med 8 %. Programmet kommer därför att införa ett gemensamt biljettsystem för kollektivtrafiken och se till att ytterligare 30 kommuner ansluts till fiberoptiska bredbandsnät och att ytterligare 30 kommuner får ett lokalt fiberoptiskt nät.

3. Prioriterade områden

Det regionala operativa programmet för Östra Mellansverige är uppbyggt kring följande prioriterade områden:

Prioriterat område 1: Innovativa miljöer [ungefär 28,8 % av de samlade medlen]

Syftet är att främja innovation i befintliga företag, stimulera framväxt av nya företag och locka sakkunskap, kapital och företag till regionen. Programmet ska stärka befintliga innovativa miljöer och innovativa miljöer som befinner sig i ett inledningsskede. Genom att utveckla infrastrukturen för innovationer och kompetensförsörjning kommer initiativen att bidra till ökad kommersialisering av forskningsresultat och till att utveckla nya produkter och tjänster.

Prioriterat område 2: Entreprenörskap [ungefär 48 % av de samlade medlen]

Målet är att skapa fler nya livskraftiga företag och fler växande företag som tillsammans stärker regionens nationella och internationella konkurrenskraft. Det prioriterade området omfattar insatser för kapitalförsörjning och innehåller hänvisningar till Jeremie. Syftet med det prioriterade området är att genomföra aktiviteter som förbättrar företagsklimatet, skapar en positiv syn på företagande, arbetar för ett ökat nyföretagande, arbetar med insatser i form av finansieringstekniska instrument/kapitalförsörjning till företag, samt förmedla kompetensstöd till män och kvinnor och företag inom både den privata och offentliga sektorn för att omvandla produkt-/affärsidéer till kommersiella produkter.

Prioriterat område 3: Tillgänglighet [ungefär 19,2% av de samlade medlen]

Detta prioriterade område inriktas mot att stärka kopplingen mellan trafikering och infrastruktur, att utveckla samverkan mellan olika transportslag samt att säkerställa näringslivets tillgång till ett robust bredbandsnät. Programmet ska medverka till att åstadkomma en samordnad kollektivtrafik i den funktionella, flerkärniga regionen, dvs. en kollektivtrafik med bland annat enhetliga och gemensamma system för färdbevis, taxor och trafikinformation. Programmet ska också medverka till att säkerställa tillgången till en funktionell, robust och för framtiden säker IT-infrastruktur för näringslivet.

Prioriterat område 4: Tekniskt stöd [ungefär 4,0 % av de samlade medlen]

Syftet är att bidra till förvaltning, övervakning och utvärdering av det operativa programmet, liksom tillhörande kommunikations- och informationsverksamhet.

Tekniska och finansiella uppgifter

Operativt program 'Östra Mellansverige'

Typ av insats

Operativt program

CCI

2007SE162PO004

Number of decision

C/2007/3974

Datum för slutligt godkännande

16/08/2007

Fördelning av medel efter insatsområden

Insatsområde EU:s investeringar Nationell offentlig medfinansiering Total offentlig medfinansiering
Innovativa miljöer 23 336 267 43 338 782 66 675 049
Entreprenörskap 38 893 779 38 893 779 77 787 558
Tillgänglighet 15 557 512 28 892 522 44 450 034
Tekniskt stöd 3 241 148 3 241 148 6 482 296
Totalt 81 028 706 114 366 231 195 394 937