Operativt ERUF-program för västra Finland inom konkurrenskrafts

Och sysselsättningsmålet, samfinansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)

Finland

Ytterligare verktyg

 

Europeiska kommissionen godkände den 27 september 2007 ett regionalt operativt program för regionen västra Finland för perioden 2007–2013. Programmet har namnet ”Operativt ERUF-program för västra Finland” och är en del av målet regional konkurrenskraft och sysselsättning. Programmet täcker områdena södra Österbotten, mellersta Finland, Birkaland, Österbotten och Satakunda, som tillsammans hade en befolkning på ca 1,33 miljoner personer i slutet av 2005.

Den totala budgeten för programmet uppgår till omkring 398,4 miljoner euro. Det EU-stöd som ges via ERUF uppgår till 159,4 miljoner euro, vilket motsvarar runt 9 % av det sammanlagda belopp som investeras i Finland under programperioden 2007–2013.

1. Syftet med EU-investeringen

Västra Finland omfattar välutvecklade stadsområden och omgivande landsbygd med egna regionala tätorter. Stadsområdenas viktigaste starka sidor utgörs av bas- och förädlingsindustri, företagstradition, ett utbildningssystem av hög kvalitet och goda kommunikationsnätverk. Internationellt välkänt tekniskt kunnande är också karakteristiskt för vissa stadsområden. Västra Finland spelar också en viktig roll i Finlands jordbruksproduktion. Bottenhavets kustområde är viktigt för hela Finland i fråga om sjöfartsförbindelser. De främsta utmaningarna inom regionen härrör från en arbetslöshet som är högre än genomsnittet, regionala skillnader i fråga om befolkningsutvecklingen samt inom vissa sektorer även brist på utbildad arbetskraft. Områdena för metall- och teknikindustri, mekanisk träförädling samt skogs-, energi- och livsmedelsindustri är välutvecklade inom regionen. Sjöfarten är också livskraftig. Vissa delar är ibland mycket beroende av ovannämnda områden vilket också kan ses som en utmaning inom den globaliserade verksamheten.

Under åren 2000–2006 fick regionen över 297 miljoner euro i stöd från strukturfonderna inom mål 2-programmet för västra Finland. Tack vare detta stöd kunde över 24 000 nya jobb skapas, över 31 000 jobb tryggas och närmare 4 500 nya företag grundas fram till slutet av 2006.

Det nya EU-programmet för 2007–2013 har som mål att bygga vidare på det tidigare programmets framgångar. Regionens mål i konkurrenskrafts- och sysselsättningsprogrammet är att stärka en välavvägd och hållbar regional utveckling och utvecklingen av innovations- och kunskapsstrukturer inom viktiga sektorer.

2. Investeringens förväntade resultat

The programme will ensure creation of 577 new jobs, out of which 50 in the Research & Development sector, trigger a total investment of EUR 432 million (almost four times the Community assistance), install additional renewable energy capacity of 8.5 MW and decrease the greenhouse gases emissions by 95 000 tonnes/year.

3. Prioriteringar

Programmet kommer att genomföras genom fyra huvudprioriteringar och en prioritering som rör tekniskt stöd.

Prioritering 1: Främja företagandet

Syftet med denna prioritering är att öka produktiviteten, skapa fler jobb och slå vakt om befintliga jobb genom att stödja företagande och företagstillväxt samt genom att förbättra företagens tillgång till stöd och finansiering.

Prioritering 2: Främja innovation och nätverksarbete och stärka kunskapsstrukturerna

Syftet med denna prioritering är att aktivera expertnätverk med starka kopplingar till nationella och internationella utvecklingsprojekt för företag, universitet och forskningsinstitut samt för regionala företag. Vidare ska inrättandet av kompetenscentrum för viktiga branscher stödjas.

Prioritering 3: Förbättra den regionala tillgängligheten och verksamhetsmiljön

Denna prioritering kommer att kretsa kring tre centrala områden: a) förbättring av regional tillgänglighet och välfärdsnivå, b) stöd till turism och besläktad företagsmiljö och c) miljöriskhantering och stöd till mångfalden i naturen.

Prioritering 4: Utveckla större stadsområden

Denna prioritering kommer att inriktas på att utveckla kunskapsintensiva sektorer och tjänstesektorn och öka kreativiteten, stärka samhörighetskänslan och förbättra kunkurrenskraften inom större stadsområden i västra Finland.

Prioritering 5: Tekniskt stöd

Via denna prioritering ges stöd till förvaltning och genomförande av programmet, bl.a. tekniskt stöd, stöd till kommunikation och PR samt till forskning och utvärdering.

Tekniska och finansiella uppgifter

Operativt ERUF-program för västra Finland inom konkurrenskrafts

Typ av insats

Operativt program

CCI

2007FI162PO003

Number of decision

C(2007)4506

Datum för slutligt godkännande

27/09/2007

Fördelning av medel efter insatsområden

Insatsområde EU:s investeringar Nationell offentlig medfinansiering Total offentlig medfinansiering
Främja företagandet 56 531 659 85 980 367 142 512 026
Främja innovation och nätverksarbete och stärka kunskapsstrukturerna 62 568 034 95 161 236 157 729 270
Förbättra den regionala tillgängligheten och verksamhetsmiljön 27 062 555 41 160 095 68 222 650
Utveckla större stadsområden 6 838 568 10 387 044 17 225 612
Tekniskt stöd 6 375 034 6 375 034 12 750 068
Totalt 159 375 850 239 063 776 398 439 626