Operativt ERUF-program 'södra Finland'

Operativt ERUF-program för södra Finland inom konkurrenskrafts- och sysselsättningsmålet, samfinansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)

Finland

Ytterligare verktyg

 

Europeiska kommissionen godkände den 27 september 2007 ett regionalt operativt program för södra Finland för perioden 2007–2013. Programmet har namnet ”Operativt ERUF-program för södra Finland” och är en del av konkurrenskrafts- och sysselsättningsmålet. Programmet omfattar regionerna i sydvästra Finland: Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen, Östra Nyland, Nyland och Södra Karelen, som tillsammans hade en befolkning på ca 2,6 miljoner i slutet av 2005.

Den totala budgeten för programmet uppgår till omkring 345,2 miljoner euro. Det EU-stöd som ges via ERUF uppgår till 138,1 miljoner euro, vilket motsvarar runt 8 % av det sammanlagda belopps från strukturfonderna som investeras i Finland under perioden 2007–2013.

1. Syftet med EU-investeringen

Södra Finland ligger i täten när det gäller utvecklingen i landet och är den viktigaste artären för finsk export och import. De starka sektorerna är informations- och kommunikationsteknik, bioteknik och miljöteknik, tjänstesektorn, metall-, pappers- och träindustrin, oljeraffinering, kemisk industri, jordbruk och livsmedelsindustrin. Södra Finland har generellt sett en stark befolkningstillväxt, men många kommuner känner dock av en befolkningsminskning.

Södra Finland kan beskrivas som ett område med ett fint nät av tjänsteproducerande centrum, en bra och relativt god tillgång till social trygghet och hälso- och sjukvård samt ett i huvudsak funktionellt transportnät. Två huvudsakliga urbana centrum finns också inom programområdet: huvudstadsregionen kring Helsingfors och området kring Åbo. Södra Finland är den viktigaste knutpunkten för den internationella trafiken och en pulsåder för förbindelserna med Ryssland. De huvudsakliga utmaningarna är den bristande matchningen mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraft, den snabbt åldrande befolkningen och tillhandahållandet av tjänster i den förändrade befokningssituationen. Till de viktiga frågorna hör också skyddet av Östersjön och hanteringen av miljörisker.

Under åren 2000–2006 fick regionen över 228 miljoner euro i strukturstöd inom mål 2-programmet för södra Finland. Tack vare detta stöd kunde mer än 13 500 nya jobb skapas, över 13 700 jobb tryggas och närmare 2 300 nya företag grundas fram till slutet av 2006.

De nya EU-programmet för perioden 2007–2013 har som mål att bygga vidare på det tidigare programmets framgångar. Regionens mål i programmet för konkurrenskraft och sysselsättning är att stärka den internationella konkurrenskraften, öka den specialiserade kunskapen, bygga upp och upprätthålla starka nätverk och centrum samt skapa en effektiv och konkurrenskraftig samhällsstruktur.

2. Förväntade effekter av investeringen

Programmet syftar till att skapa 4 200 nya jobb och 920 nya företag. Målet är att 15,5 % av stödet ska användas till forsknings- och utvecklingsprojekt för att skapa 290 nya jobb inom FoU. Av de tillgängliga medlen för investeringar har 81,6 % öronmärkts för utgifter relaterade till Lissabonstrategin, vilket ligger över EU-målet på 75 % som fastställts för regioner som får stöd för regional konkurrenskraft och sysselsättning.

3. Prioriteringar

Programmet kommer att genomföras genom fem huvudprioriteringar och en prioritering som rör tekniskt stöd.

Prioritering 1: Främja företagandet

Syftet med denna prioritering är att öka produktiviteten, skapa fler jobb och slå vakt om befintliga jobb genom att stödja företagande och företagstillväxt samt genom att förbättra företagens tillgång till stöd och finansiering.

Prioritering 2: Främja innovation och nätverksarbete och stärka kunskapsstrukturerna

Syftet med denna prioritering är att aktivera expertnätverk med starka kopplingar till nationella och internationella utvecklingsprojekt för företag, universitet och forskningsinstitut samt för regionala företag. Vidare ska inrättandet av kompetenscentrum för viktiga branscher stödjas.

Prioritering 3: Förbättra den regionala tillgängligheten och verksamhetsmiljön

Denna prioritering kommer att kretsa kring tre centrala områden med tonvikt på regional konkurrenskraft: a) bättre logistikförbindelser, inklusive informations- och kommunikationsteknik, b) miljöriskhantering och bättre förutsättningar för turism, c) tillgänglighet och utveckling av tjänster och tillämpningar.

Prioritering 4: Utveckla större stadsområden

Inom denna prioritering kommer stöd att ges till att öka attraktiviteten, stärka samhörighetskänslan och den sociala sammanhållningen i städer samt till att skapa en trivsam och säker stadsmiljö.

Prioritering 5: Tematisk utveckling i regioner

Syftet med den tematiska inriktningen är att utveckla kunskapskluster inom området genom breda paraplyprojekt som genomförs mellan regionerna. Temana kan vara kopplade till utveckling av kluster, nätverk eller sektorer och till pilotinsatser för att tillhandahålla och garantera olika typer av tjänster.

Prioritering 6: Tekniskt stöd

Via denna prioritering ges stöd till förvaltning och genomförande av programmet, bl.a. tekniskt stöd, stöd till kommunikation och PR samt till forskning och utvärdering.

Tekniska och finansiella uppgifter

Operativt ERUF-program 'södra Finland'

Typ av insats

Operativt program

CCI

2007FI162PO004

Number of decision

C(2007)4509

Datum för slutligt godkännande

27/09/2007

Fördelning av medel efter insatsområden

Insatsområde EU:s investeringar Nationell offentlig medfinansiering Total offentlig medfinansiering
Främja företagandet 31 422 130 47 787 823 79 209 953
Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen 28 778 350 43 767 075 72 545 425
Förbättra den regionala tillgängligheten och verksamhetsmiljön 28 601 716 43 498 443 72 100 159
Utveckla större stadsområden 6 627 030 10 078 608 16 705 638
Tematisk utveckling i regioner 37 111 366 56 440 202 93 551 568
Tematisk utveckling i regioner 5 522 525 5 522 525 11 045 050
Totalt 138 063 117 207 094 676 345 157 793