Operativt program 'Norra Finland'

Samfinansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)

Finland

Ytterligare verktyg

 

Europeiska kommissionen godkände den 27 september 2007 ett regionalt operativt program för norra Finland för perioden 2007–2013. Programmet har namnet ”Operativt ERUF-program för norra Finland” och är en del av målet Regional konkurrenskraft och sysselsättning. Programmet täcker områdena mellersta Österbotten, Lappland och norra Österbotten, som tillsammans hade en befolkning på cirka 634 500 personer i slutet av 2005.

Den totala budgeten för programmet uppgår till omkring 1,1 miljarder euro. Det EU-stöd som ges via ERUF uppgår till 311,3 miljoner euro, vilket motsvarar runt 18 % av det sammanlagda belopp från strukturfonderna som investeras i Finland under perioden 2007–2013. Norra Finland, som på grund av sin glesa befolkning och sitt avlägsna läge är extra utsatt, har fått ett särskilt anslag för glesbefolkade områden på 35 euro per invånare och år, totalt 173 miljoner under programmets löptid. Det särskilda anslaget ingår i ERUF:s totala investering i programmet.

1. Syftet med EU-investeringen

Norra Finland är EU:s nordligast belägna område, och ett av de mest glesbefolkade. Regionen brottas utöver sitt avlägsna läge också med ett tufft klimat och en gles och snabbt åldrande befolkning. Dess geopolitiska läge är dock intressant, med långa yttre gränser med Norge och Ryssland som ger möjligheter att i framtiden effektivare utnyttja de olje-, gas- och mineraltillgångar som finns i nordvästra Ryssland. Norra Finland är också ett viktigt område för metall- och stålindustrin. Här finns viktiga bearbetningsanläggningar och mycket kunskap samlad, och området håller på att bli ett av de viktigaste för utvinningsindustrin i Europa. Dessutom är norra Finland ett viktigt turistmål som specialiserat sig på naturupplevelser för europeiska turister.

Under åren 2000–2006 fick regionen över 335 miljoner euro i strukturstöd inom mål 1-programmet för norra Finland. Tack vare detta stöd kunde över 11 000 nya jobb skapas och närmare 1 800 nya företag grundas fram till slutet av 2006.

Det nya EU-programmet för 2007–2013 har som mål att bygga vidare på det tidigare programmets framgångar. Syftet med programmet för regional konkurrenskraft och sysselsättning för norra Finland är att stärka områdets nationella och internationella konkurrenskraft som ett sätt att hantera de pågående förändringarna av dess befolkning och inkomstkällor. Fyra punkter har prioriterats i programstrategin: nytänkande konkurrenskraft, företagens tillväxt, tillgänglighet och regional attraktionskraft.

2. Förväntade effekter av investeringen

Programmet syftar till att skapa 11 000 nya jobb och 1 500 nya företag. Målet är att 25 % av stödet ska användas till forsknings- och utvecklingsprojekt för att skapa 1 000 nya jobb inom FoU. Av de tillgängliga medlen för investeringar har 76,2 % öronmärkts för utgifter relaterade till Lissabonstrategin, vilket ligger över EU-målet på 75 % som fastställts för de regioner som får stöd för regional konkurrenskraft och sysselsättning.

3. Prioriteringar

Programmet kommer att genomföras genom tre huvudprioriteringar och en prioritering som rör tekniskt stöd.

Prioritering 1: Främja företagandet

Syftet med denna prioritering är att öka produktiviteten, skapa fler jobb och slå vakt om befintliga jobb genom att stödja företagande och företagstillväxt samt genom att förbättra företagens tillgång till stöd och finansiering.

Prioritering 2: Främja innovation och nätverksarbete och stärka kunskapsstrukturerna

Syftet med denna prioritering är att aktivera expertnätverk med starka kopplingar till nationella och internationella utvecklingsprojekt för företag, universitet och forskningsinstitut samt för regionala företag. Vidare ska inrättandet av kompetenscentrum för viktiga branscher stödjas.

Prioritering 3: Förbättra den regionala tillgängligheten och verksamhetsmiljön

Stora avstånd, gles befolkning, känslig miljö och ett kallt klimat är faktorer som gör det till en utmaning att öka företagens konkurrenskraft och livskvaliteten. Syftet med denna prioritering är att göra regionen tillgängligare och attraktivare för företag, anställda och turister genom åtgärder för att förbättra logistik och transport, tjänsteutbud, miljö och turistattraktioner.

Prioritering 4: Tekniskt stöd

Via denna prioritering ges stöd till förvaltning och genomförande av programmet, bl.a. tekniskt stöd, stöd till kommunikation och PR samt till forskning och utvärdering.

Tekniska och finansiella uppgifter

Operativt program 'Norra Finland'

Typ av insats

Operativt program

CCI

2007FI162PO002

Number of decision

C(2007)4511

Datum för slutligt godkännande

27/09/2007

Fördelning av medel efter insatsområden

Insatsområde EU:s investeringar Nationell offentlig medfinansiering Total offentlig medfinansiering
Främja företagandet 111 836 001 111 836 001 223 672 002
Främja innovation och nätverksarbete och stärka kunskapsstrukturerna 116 076 211 116 076 211 232 152 422
Förbättra den regionala tillgängligheten och verksamhetsmiljön 70 910 014 70 910 014 141 820 028
Tekniskt stöd 12 450 926 12 450 926 24 901 852
Totalt 311 273 152 311 273 152 622 546 304