Operativt ERUF-program för östra Finland

Inom målet Regional konkurrenskraft och sysselsättning, samfinansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) (infasningsregion)

Finland

Ytterligare verktyg

 

Europeiska kommissionen godkände den 28 september 2007 ett regionalt operativt program för östra Finland för perioden 2007–2013. Programmet har namnet ”Operativt ERUF-program för östra Finland” och är en del av målet Regional konkurrenskraft och sysselsättning. Programmet täcker områdena Södra Savolax, Kajanaland, Norra Karelen och Norra Savolax, som tillsammans hade en befolkning på ca 664 000 personer i slutet av 2005.

Den totala budgeten för programmet uppgår till omkring 1,5 miljarder euro. De EU-stöd som ges via ERUF uppgår till 365,6 miljoner euro, vilket motsvarar runt 21 % av det sammanlagda belopp som investeras i Finland under programperioden 2007–2013. Östra Finland har ”infasningsstatus”, vilket innebär att finansieringsprofilen minskar kraftigt under perioden 2007–2013. Östra Finland, som på grund av sin glesa befolkning och sitt avlägsna läge är extra utsatt, har fått ett särskilt anslag för glesbefolkade områden på 35 euro per invånare och år, totalt 186 miljoner euro under programmets löptid. Det särskilda anslaget ingår i ERUF:s totala investering i programmet.

1. Syftet med EU-investeringen

Östra Finland är ett ytterst glesbefolkat randområde. En minskande befolkning och hög arbetslöshet har under många år varit regionens största problem. Dessutom ökar befolkningens åldrande i mycket snabb takt. Eftersom den ekonomiska tillväxten är långsammare än på andra håll i Finland försvagas möjligheterna att utveckla regionen och stärka dess konkurrenskraft. Östra Finlands starka sidor är dess natur och naturresurser och användningen av dessa samt den kompetens som finns inom regionens universitet och högskolor, forskningsinstitut och högteknologiska företag.

Under åren 2000–2006 fick regionen över 650 miljoner euro i stöd från strukturfonderna inom mål 1-programmet för östra Finland. Tack vare detta stöd kunde 27 000 nya jobb skapas, 41 000 jobb tryggas och närmare 6 000 nya företag grundas fram till slutet av 2006.

Det nya EU-programmet för perioden 2007–2013 har som mål att bygga vidare på det tidigare programmets framgångar. Man ska fortsätta arbetet för att mildra de negativa konsekvenserna av de utmaningar som regionen står inför och stärka företagens konkurrenskraft genom att utveckla välfungerande innovationssystem och göra regionen mer tillgänglig och attraktiv. Tanken är att man ska göra östra Finland till en globalt konkurrenskraftig och öppen miljö för kunskap och företagande där människor kan bo och trivas.

2. Förväntade effekter av investeringen

Programmet syftar till att skapa över 13 000 nya jobb och över 2 000 nya företag. Målet är att 35 % av stödet ska användas till forsknings- och utvecklingsprojekt för att skapa 800 nya jobb inom FoU. Av de tillgängliga medlen för investeringar har 86 % öronmärkts för utgifter relaterade till Lissabonstrategin, vilket ligger betydligt högre än EU-målet på 75 % som fastställts för de regioner som får stöd för regional konkurrenskraft och sysselsättning.

3. Prioriteringar

Programmet kommer att genomföras genom tre huvudprioriteringar och en prioritering som rör tekniskt stöd:

Prioritering 1: Främja företagandet

Syftet med denna prioritering är att öka produktiviteten, skapa fler jobb och slå vakt om befintliga jobb genom att stödja företagande och företagstillväxt samt genom att förbättra företagens tillgång till stöd och finansiering.

Prioritering 2: Främja innovation och nätverksarbete och stärka kunskapsstrukturerna

Syftet med denna prioritering är att aktivera expertnätverk med starka kopplingar till nationella och internationella utvecklingsprojekt för företag, universitet och forskningsinstitut samt för regionala företag. Vidare ska inrättandet av kompetenscentrum för viktiga sektorer stödjas.

Prioritering 3: Förbättra den regionala tillgängligheten och verksamhetsmiljön

Stora avstånd, gles befolkning, känslig miljö och ett kallt klimat är faktorer som gör det till en utmaning att öka företagens konkurrenskraft och livskvaliteten. Syftet med denna prioritering är att göra regionen tillgängligare och attraktivare för företag, anställda och turister genom åtgärder för att förbättra logistik och transportförbindelser, tjänsteutbud, miljö och turistattraktioner.

Prioritering 4: Tekniskt stöd

Via denna prioritering ges stöd till förvaltning och genomförande av programmet, bl.a. tekniskt stöd, stöd till kommunikation och PR samt till forskning och utvärdering.

Tekniska och finansiella uppgifter

Operativt ERUF-program för östra Finland

Typ av insats

Operativt program

CCI

2007FI162PO001

Number of decision

C(2007)4550

Datum för slutligt godkännande

28/09/2007

Fördelning av medel efter insatsområden

Insatsområde EU:s investeringar Nationell offentlig medfinansiering Total offentlig medfinansiering
Främja företagandet 156 257 285 156 257 285 312 514 570
Främja innovation och nätverksarbete och stärka kunskapsstrukturerna 131 254 822 131 254 822 262 509 644
Förbättra den regionala tillgängligheten och verksamhetsmiljön 63 429 630 63 429 630 126 859 260
Tekniskt stöd 14 622 572 14 622 572 29 245 144
Totalt 365 564 309 365 564 309 731 128 618