Operativt program 'Åland'

Program för Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) inom konkurrenskrafts- och sysselsättningsmålet, samfinansierat av ERUF

Finland

Ytterligare verktyg

 

Europeiska kommissionen godkände den 9 oktober 2007 ett regionalt operativt program för NUTS II-regionen Åland för perioden 2007–2013. Programmet har namnet ”Operativt program för Europeiska regionala utvecklingsfonden på Åland” och är en del av konkurrenskrafts- och sysselsättningsmålet. Programmet omfattar Ålands NUTS II-region, som hade en befolkning på cirka 26 700 personer i slutet av 2005.

Programmets totala budget är cirka 6,25 miljoner euro. Det EU-stöd som ges via ERUF uppgår till 3,125 miljoner euro.

1. Syftet med EU-investeringen

Det som är utmärkande för Åland är dess läge och självständighet från Finland. Åland är en ögrupp som består av mer än 6 700 öar och ligger mellan Finland och Sverige. Läget gör att det finns en lång tradition inom sjöfartssektorn, som tillsammans med tjänstesektorn fortfarande utgör näringslivets huvudsakliga sektorer. Regionens främsta utmaningar beror på en åldrande befolkning, få möjligheter till högre utbildning, strukturella problem som har samband med färre arbeten inom jordbruket och skillnader i regional utveckling mellan Mariehamn och resten av ögruppen. Ett problem är att regionen är beroende av endast ett fåtal sektorer (t.ex. sjöfarten). Miljöproblemen och situationen i Östersjön anses vara mycket viktiga frågor eftersom ögruppen och dess miljö är mycket sårbara och eftersom turismen, som till stor del är beroende av naturen, också är en viktig sektor på Åland.

Under åren 2000–2006 fick regionen närmare 4,8 miljoner euro i strukturstöd inom mål 2-programmet för Åland. Tack vare detta stöd kunde över 200 nya jobb skapas, över 130 jobb tryggas och närmare 30 nya företag startas fram till slutet av 2006.

Det nya EU-programmet för perioden 2007–2013 har som mål att bygga vidare på det tidigare programmets framgångar. Regionens mål i konkurrenskrafts- och sysselsättningsprogrammet är att öka produktiviteten (produkternas förädlingsgrad är av största vikt) och kunskapsinnehållet i produktionsprocesserna och produkterna. Allt detta ska uppnås inom ramen för hållbar utveckling för att skapa förutsättningar för en stabil industriell verksamhet, tryggad sysselsättning och goda inkomstkällor inom regionen. Dessutom kan frågor som är specifika för skärgård och öar lyftas fram genom interregionala samarbetsprojekt.

2. Förväntade effekter av investeringen

Programmet syftar till att förbättra konkurrenskraften för 50 befintliga företag och skapa 10 nya företag. 30 nya jobb ska skapas och 10 nya produkter ska utvecklas. Av de tillgängliga medlen för investeringar har 96 procent öronmärkts för utgifter relaterade till Lissabonstrategin, vilket ligger över EU-målet på 75 procent som fastställts för de regioner som får stöd för regional konkurrenskraft och sysselsättning.

3. Prioriteringar

Programmet kommer att genomföras med hjälp av en huvudprioritering och en prioritering som rör tekniskt stöd.

Prioritering 1: Företagande och innovationer

Syftet med denna prioritering är att öka produktiviteten, skapa fler jobb och slå vakt om befintliga jobb genom att stödja företagande, innovationer och företagstillväxt och genom att utveckla nya produkter och öka mervärdet hos befintliga produkter. Kunskaps- och tekniknivån ska höjas genom kunskapsöverföring och satsningar på utökade internationella kontakter.

Prioritering 2: Tekniskt stöd

Via denna prioritering ges stöd till förvaltning och genomförande av programmet, bl.a. tekniskt stöd, stöd till kommunikation och PR samt till forskning och utvärdering.

Tekniska och finansiella uppgifter

Operativt program 'Åland'

Typ av insats

Operativt program

CCI

2007FI162PO005

Number of decision

C(2007)5052

Datum för slutligt godkännande

09/10/2007

Fördelning av medel efter insatsområden

Insatsområde EU:s investeringar Nationell offentlig medfinansiering Total offentlig medfinansiering
Företagande och innovationer 3 000 530 3 000 530 6 001 060
Tekniskt stöd 125 022 125 022 250 044
Totalt 3 125 552 3 125 552 6 251 104